Translational studies of insulinsecreting cells derived from induced pluripotent stem cells


Professor Per-Ola Carlsson
Uppsala University
2 000 000 SEK - 2017

Studien syftar till att testa en strategi att ersätta insulinproducerande celler vid typ 1 diabetes utan användande av kronisk immunsuppression.

Transplantation av Langerhanska öar, dvs ansamlingar av insulinproducerande celler, ger möjlighet att återställa normalt blodsockerläge hos patienter med typ 1 diabetes, men kräver i nuläget livslång användning av immunnedsättande läkemedel. Inkapsling av de Langerhanska öarna skapar en barriär som förhindrar immunattack och på så sätt medger transplantation utan dessa läkemedel. Samtidigt förhindrar barriären även inväxt av blodkärl till den transplanterade vävnaden och därmed försämras radikalt syretransporten. Resultaten av transplantation av inkapslade Langerhanska öar har därför varit dåliga i studier på grund av bristande funktion och dålig överlevnad hos de insulinproducerande cellerna. Vi avser att göra den första prövningen i människa med en specialtillverkad syresatt makrokapsel med Langerhanska öar. På så sätt får den transplanterade vävnaden fullgod syreförsörjning. Den specialtillverkade syresatta makrokapseln har i djurexperimentella studier visats kunna bota diabetes hos såväl råtta som gris. Framgångsrik tillämpning av detta koncept skulle göra att flertalet patienter, såväl barn som vuxna, med typ 1 diabetes vore aktuella för transplantation, eftersom dessutom upplägget också skulle kunna bli aktuellt för transplantation av insulinproducerande celler framtagna från stamceller.

Professor Per-Ola Carlsson