Att utvärdera forskning - hur vet vi vad som fungerar?

Diabetes Wellness Sverige har sedan 2008 finansierat forskningsprojekt som på sikt kan leda till förbättrade behandlingsmetoder för människor som lever med diabetes. Av erfarenhet vet vi att det finns en naturlig svårighet i att enkelt kunna mäta resultatet av ett forskningsprojekt.

Att utvärdera kvaliteten på forskning kan vara svårt. Hur vet vi om ett projekt kommer att fungera eller inte? Vad händer när det inte fungerar som forskaren hade tänkt sig?

Rådgivande kommittén

Varje år precis innan årsskiftet sitter vår rådgivande kommitté med det gedigna arbetet att gå igenom alla ansökningar för årets forskningsanslag. Det är en omfattande process och att ta reda på vilka forskningsprojekt som ska finansieras är inte alltid en lätt uppgift.

Den rådgivande kommittén utgörs av erfarna forskare som frivilligt bidrar med sin tid och kunskap för att hjälpa Diabetes Wellness Sverige att investera i forskning på ett klokt sätt. Deras roll är avgörande för att kunna utvärdera ansökningar rättvist och korrekt och ge styrelsen ett stabilt underlag för hur våra givares insamlade medel bäst kommer till nytta inom diabetesforskningen.

Varje år tar Diabetes Wellness Sverige emot ansökningar vars totala summa alltid utgör mycket mer än de medel som finns tillgängliga. Därmed det utmanande beslut som kommittén måste ta.

En robust process för att utvärdera alla ansökningar är att varje ansökan som kommer in läses av minst två medlemmar ur den rådgivande kommittén, samt att varje ansökan även läses av externa experter som arbetar inom samma område som ansökan avser. Dessa externa experter kan därmed ge en mätbar och opartisk bedömning av ansökan. Resultaten från dessa externa experter sammanställs sedan tillsammans med utvärderingarna utförda av rådgivande kommittén. Varje ansökan rankas sedan utefter sökandes kvalifikationer, projektplan, de som ska arbeta med projektet, samt projektets budget.

”Dessa beslut är svåra eftersom vi vet att pengarna kommer att ta slut vid en viss punkt”, säger professor Berne. ”Vi kommer att göra allt vi kan för att finansiera så många intressanta projekt som möjligt, men det kommer alltid till en punkt då vi måste sätta stopp för att pengarna är slut. Alla projekt ovanför strecket får finansiering och de under finns det tyvärr inte tillräckligt med medel för att finansiera. Det innebär att många bra projekt inte får finansiering för att vi inte har tillräckligt med medel att dela ut”.


Vilka metoder används?

Metoderna för att utvärdera forskning är många. Ofta använder man sig av kvalitativa mätmetoder som exempelvis en beskrivning av hur karriären har utvecklats till följd av ett forskningsanslag. Det kan vara en väldigt enkel och bra metod, speciellt när man följer en yngre forskare i början av sin karriär. Andra mätbara metoder hos de som är med och finansierar forskning är att utvärdera om fortsatt finansiering av projektet har säkrats från andra källor.

Dessvärre är det så med begränsade medel, och en ständigt ökad efterfrågan på medel till forskning, att det oftast inte är möjligt att fortsätta att finansiera vissa projekt när det växer sig för stora.

Ett område för utvärdering som blir allt viktigare är hur resultaten från forskningen sprids utanför den traditionella kanalen, vetenskaplig press, vidare till patienter, deltagare, allmänpraktiserande läkare och beslutsfattare. Forskare försöker idag att bjuda in till en mer meningsfull dialog med alla parter som kan dra nytta av deras forskning. Forskare finansierade av Diabetes Wellness Sverige uppmuntras till att delta i seminarier och prata om sitt arbete och sin karriär.

Andra betrodda utvärderingskriterier brukar vara att titta på hur många vetenskapliga publikationer som har sitt ursprung från ett forskningsprojekt. Många projekt resulterar i publikationer i vetenskaplig och medicinsk press och där brukar det alltid anges vilka finansiärer som har varit med och medverkat till att ha möjliggjort artikeln. Genom att analysera hur många artiklar ett projekt har resulterat i så går det att ta fram ett mått på hur framgångsrikt projektet varit på att publiceras i press.


Diabetes Wellness Sverige gör sitt yttersta för att kunna finansiera så många projekt som möjligt och vi arbetar hela tiden med att samla in pengar så att vi kan fortsätta och finansiera ledande forskning.

Läs om tidigare finansierad forskning här.