Collagenous Peptides in the Regulation of Adipose Tissue Remodelling


Dr Ingrid Wernstedt-Asterholm
Göteborgs universitet
2 000 000 SEK - 2022

Fetma ökar risken för att drabbas av metabola sjukdomar såsom typ 2-diabetes, men individer med god fettvävsfunktion, oberoende av fettvävens storlek, förblir friska. Våra preliminära data visar en ny mekanism för reglering av fettvävsfunktion.

När fettväven ökar i storlek bryts rigida kollagenstrukturer ner för att ge plats åt de växande fettcellerna. Kollagenet fragmenteras genom enzymatisk nedbrytning utanför cellerna, och därefter tas fragmenten upp för fullständig nedbrytning i makrofager.

Målet med projektet

Vår förhoppning är att resultat från vår forskning leder till nya strategier för att förebygga eller behandla typ 2-diabetes. Vi hoppas också att vissa typer av kollagenfragment skulle kunna fungera som biomarkörer för att till exempel identifiera individer som löper högre risk för typ 2-diabetes.