The importance of endothelial and red blood cell dysfunction for vascular complications in type 2 diabetes


Professor John Pernow
Karolinska Institutet
1 000 000 SEK - 2016

Bakgrund

Diabetes typ 2 är an av de viktigaste riskfaktorerna för utveckling av hjärtkärlsjukdom. Orsaken är till stor del okänd men bristande funktion i blodkärlens endotelceller anses väsentlig. Ny kunskap tyder på att enzymet arginas är väsentligt för regleringen av endotelfunktion genom att påverka bildningen av kväveoxid och fria syreradikaler. Vår forskning har dessutom visat att arginas i röda blodkroppar kan ha stor betydelse för hjärtkärlfunktionen genom att reglera frisättning av kväveoxid vid syrebrist.

Målsättning

Vår hypotes är att ökad aktivitet av arginas i blodkärlsväggen och i röda blodkroppar vid diabetes resulterar i minskad bildning av kväveoxid och ökad bildning av fria syreradikaler vilket resulterar i hjärt-kärlskador. Målsättningen med projektet är att kartlägga betydelsen av ökad arginasaktivitet i kärlväggen och i de röda blodkropparna för skador på kärlväggen och ökad känslighet i hjärtat vid syrebrist och hjärtinfarkt vid typ 2 diabetes, samt att via hämning av arginas förbättra hjärt- och kärlfunktionen.

Arbetsplan

I en hjärtinfarktmodell bestäms om röda blodkroppar från patienter och djurmodeller med diabetes försämrar hjärtats funktion. Dessutom kartläggs huruvida röda blodkroppar från patienter med diabetes har en negativ inverkan på blodkärlens endotelceller och blodkärlets funktion. Orsakerna bakom den negativa inverkan av röda blodkroppar kartläggs med fokus på arginas, kväveoxid och bildning av fria syreradikaler. I behandlingsstudier kartläggs effekten av arginasblockad på endotelfunktion hos patienter med diabetes.

Betydelse

/media/h4olj2zg/john_pernow.jpg

Projektet kan leda till identifiering av nya väsentliga sjukdomsmekanismer som bidrar till uppkomsten av hjärtkärlkomplikationer vid diabetes. Dessa mekanismer kan utgöra grunden till nya behandlingsmöjligheter i syfte att förbättra hjärtkärlfunktionen och förhindra komplikationer vid diabetes.

Professor John Pernow