Short chain fatty acids; gut metabolites with implications for metabolic health


Professor Eva Degerman
Lunds universitet
346 000 SEK - 2016

Tarmslemhinnans viktigaste energisubstrat är kortkedjiga fettsyror (SCFA, short-chain fatty acids). Dessa fettsyror bildas när tjocktarmens mikroflora bryter ner odigererbara ämnen från maten. Det viktigaste substratet för produktion av kortkedjiga fettsyror är odigererbara kolhydrater som kan fermenteras av tarmbakterier.  De dominerande kortkedjiga fettsyror som bildas i tjocktarmen vid fermentering är ättiksyra, propionsyra och smörsyra. Receptorer för SCFAs har påvisats på olika celler i kroppen, bl.a. på fettceller. Vi och andra har visat att SCFAs har flera insulin-lika effekter. SCFAs hämmar lipolysen i fettceller, fettnedbrytningen, vilket skulle kunna bidra till kostfibrers rapporterade goda effekter på insulinkänsligheten genom att förebygga lipotoxicitet hos personer med ökad risk. Vi har även sett att SCFAs potentierar det insulinstimulerarade glukosupptaget. Mekanismerna varmed SCFAs medierar sina insulin-lika effekter på fettceller är oklara.  

Det aktuella projektet undersöker grundläggande molekylära mekanismer varmed SCFAs påverkar fettceller med fokus på hämning av lipolysen. Tidigare studier har visat att SCFAs inte använder sig av den klassiska insulinsignaleringsvägen för lipolys-hämning därför letar vi nu förutsättningslöst efter nya vägar och mekanismer. Vi undersöker bl.a. olika receptorer, fosfodiesterase, kinaser och second messengers. Som modell använder vi bl.a. fettvävnad från människa, frisk fettvävnad samt fettvävnad med nedsatt insulinkänslighet. Celler isoleras och mekanismer utreds med grundläggande cellbiologoska metoder. Vi relaterar resultaten till olika metabola parametrar hos försökspersonerna.

Klarlägganden kring hur SCFA medierar effekter på fettceller kommer att bidra till nya strategier i syfte att förebygga och behandla insulinresistens och diabetes.