The role of amp-activated protein kinase in the regulation of fatty acid synthesis in adipocytes


Professor Olga Göransson
Lund University BMC
1 000 000 SEK - 2021

Proteinkinaset AMPK och dess roll i reglering av fettsyrasyntes i fettceller

Fettvävens funktion är att lagra energi i form av fett men också att producera ämnen, till exempel
derivat av fettsyror, som styr känslighet för insulin i andra vävnader. Syntes av fettsyror i
fettvävnad, liksom cirkulerande nivåer av de särskilda fettsyra-derivat som främjar
insulinkänslighet, är nedsatt hos individer med fetma och insulinresistens. Trots detta vet vi
ganska lite om de mekanismer varmed fettsyrasyntesen regleras, exempelvis som svar på
insulin. I andra vävnader har man visat att enzymet AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK) spelar
en avgörande roll för reglering av fettsyrasyntes. AMPK-aktivatorer är under utveckling för
diabetes-behandling, eftersom de har positiva effekter i lever och muskel. Vilken funktion AMPK
har i fettceller och fettyrasyntesen, är däremot oklart.

Våra syften är att kartlägga vilken roll AMPK spelar för reglering av fettsyrasyntes i fettceller och
om AMPK förmedlar den positiva effekten av insulin på syntesen. Vi kommer också att utforska
om mängd eller reglering av AMPK är störd vid fetma eller insulinresistens.
I förlängningen ger vår forskning kunskap kring hur fetma kan ge upphov till insulinresistens.