Publicerat 2 mars 2021

En ny faktor att räkna med i diabetesbehandling och forskning är parametern ”Tid i målområdet”. Begreppet används alltmer i vården och av patienterna själva. Målsättningen är att få en så stabil och bra kurva på blodsockret. Tid i målområdet förkortas TIR (efter engelskan Time in Range).

TIR har de senaste åren också i forskningen blivit en allt viktigare parameter, oavsett om det handlar om studier av olika tekniska hjälpmedel, exempelvis glukosmätare och insulinpumpar, eller om det handlar om utvärderingar av hur olika insulinsorter fungerar.
TIR förutsätter att man har en kontinuerlig blodsockermätare/insulinpump som registrerar och lagrar uppmätta blodsockervärden. TIR används av vuxna och barn med typ 1-diabetes och vuxna insulinbehandlade typ 2-diabetiker.
TIR har också blivit en parameter i det Nationella diabetesregistret.

Från stick i fingret till HbA1c och TIR                                 
Nu finns det tre faktorer att hålla reda på när det gäller blodsockernivåer.
Den äldsta, ett stick i fingret eller avläsa en sensor för att mäta sockerhalten, ger en ögonblicksbild av hur sockret ligger just vid mättillfället. Men det säger ingenting om hur det är vid andra tidpunkter.
HbA1c, som introducerades på 1980-talet, är ett mått på hur blodsockret i genomsnitt har legat de senaste sex till åtta veckorna. Men säger ingenting om hur blodsockret svänger. I princip skulle mycket höga och mycket låga värden kunna ta ut varandra och genomsnittsvärdet bli ganska bra trots att det inte är det.
Det nya, TIR, visar hur länge diabetespatienten ligger inom det uppsatta målvärdet för blodsockerkontroll. Som referens använder vården en blodsockernivå på mellan fyra och tio mmol/mol.
Det är dock viktigt att påpeka att målsättningen ska vara individuell då det kan finnas faktorer som gör att det önskvärda värdet inta kan uppnås, till exempel sjukdomar som försvårar kontrollen.

En helhetsbild
Vårdprofessionen menar att TIR ger en mer utförlig helhetsbild än enbart HbA1c och att alla borde sträva efter att ha som lägst 70 procent av tiden i TIR-intervallet. Det ger en stabil sockerkurva som minskar risken för såväl för låga som för höga sockervärden och för diabeteskomplikationer.
Sambandet mellan TIR och Hba1c visar att en ökning av tiden i målområdet med tio procent är jämförbar med en sänkning av HbA1c med nio mmol/mol. Det är en inte oväsentlig förbättring av blodsockerkontrollen och kanske också för den framtida hälsan.
Ytterligare en fördel med att använda parametern TIR är att det är lättare att snabbare göra förändringar i egenvården. Liggen sockret stadigt för högt ändra på doseringen eller någon annan faktor och tvärtom om det ofta ligger för lågt.
De olika tekniker att mäta blodsocker speglar, fast på olika sätt, hur blodsockerkontrollen fungerar och de kompletterar varandra.
Målsättningen minst 70 procent av tiden i TIR är ännu strängare när det gäller barn och gravida med typ 1-diabetes. Det begrepp som då används är TIT (Time in Target).

Källa: Diabetesportalen