Publicerat 29 juni 2019

Andreas Edsfeldt började forska 2008 och fick forskningsanslaget Junior Wellness Grant 2017 på 200 000 för sitt projekt "Diabetes associated vascular complications caused by impaired efferocytosis, inflammatory resolution and fibrotic tissue repair" av Diabetes Wellness Sverige.   
Han har där tittat på patienter med typ 2-diabetes kopplat till hjärt-kärlsjukdomar.    

Andreas Edsfeldt är ST-läkare på hjärtenheten i Malmö och Lund till 50 procent och resterande tid ägnar han åt forskning gällande hjärt-kärlsjukdomar vid diabetes. 

- En starkt bidragande orsak till att jag började forska är en inre vilja att förstå. När jag läste om olika sjukdomar under läkarutbildningen insåg jag hur mycket det finns kvar att undersöka/upptäcka och förstå. Forskning är väldigt utmanande/motiverande och man har alltid en förhoppning om att forskningen skall kunna leda till nya framsteg och komma människor till nytta. Att min forskning riktar sig mot just diabetes och hjärt-kärlsjukdom beror på att båda sjukdomarna berör så många och finns i de flesta människors närhet. Det känns väldigt viktigt att vi lär oss mer om hur dessa sjukdomar utvecklas och hur diabetes påverkar kärlväggen för att vi ska kunna hjälpa i tid och förebygga komplikationer, säger Andreas.  

År 2017 fick Andreas ett forskningsanslag på 200 000 till sitt forskningsprojekt "Diabetes associated vascular complications caused by impaired efferocytosis, inflammatory resolution and fibrotic tissue repair" vilket har varit till hjälp för hans forskning.   
 
- Vi vet egentligen inte varför diabetiker får hjärt-kärlkomplikationer som hjärtinfarkt och stroke. Sannolikt är det så att det finns biologiska skillnader som vi måste påvisa för att kunna skapa specifika behandlingar.  Projektet har verkligen gått framåt och vi ser ett klart mönster vid diabetes. Våra fynd talar för att vävnadsreparationerna inte fungerar helt ut i kärlväggen och vi kartlägger nu vilka processer som ligger till grund för detta. Men det är mycket att kartlägga och förstå. Alla fynd öppnar upp för nya frågor, vilket givetvis är utmanande men också mycket motiverande. Det bästa vore att förebygga typ 2-diabetes men vi måste också lära oss att förebygga de allvarliga komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomen.  
   
Många av patienterna omedvetna om att de har diabetes   
Varför det blev just diabetes som intresserade Andreas var för att han träffade många patienter med diabetes som drabbades av hjärt-kärlsjukdomar, vilket väckte hans intresse.   

- Det allra viktigaste är att primärpreventiv förebygga hjärt-kärlsjukdom men vi vill också minska risken för att patienter som redan drabbats av hjärtinfarkt eller stroke skall återinsjukna, förklarar Andreas.   

- Typ 2 diabetes är länge en tyst sjukdom vilket innebär att det kan dröja innan man upptäcker att man har den. Det är oroväckande att man genom studier kan se att upp till 25-30 procent av patienterna som vårdas för hjärt-kärlsjukdom har en okänd typ 2-diabetes.  
   
Mer fibrer, frukt, grönt och fisk   
När det gäller riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar spelar troligen genetiken en viktig roll, men framförallt levnadsfaktorer som stress, sömn, kost och motion.   

- På hjärtenheten följer vi upp patienterna efter en hjärtinfarkt via vår mottagning. Där får patienterna kostråd, medicinsk behandling samt hjälp med fysisk träning. Fysisk motion är bra för både blodsockret och blodtrycket, berättar Andreas.   

Han råder sina patienter att justera kosten och äta mer fibrer, frukt, grönt och fisk, samt hålla nere konsumtionen av rött kött och undvika mättade fetter som smör och grädde för blodfetterna.   

- Det är en överhängande risk att vi kommer se mer hjärt-kärlsjukdom i framtiden med tanke på ökning av typ 2-diabetes och minskad fysisk aktivitet. Så jag är mycket tacksam att jag har fått forskningsanslag av Diabetes Wellness Sverige så att jag kan forska vidare. Alla fynd är viktiga och tar oss ett steg framåt, avslutar Andreas.   
  
Berätta om ditt forskningsprojekt "Diabetes associated vascular complications caused by impaired efferocytosis, inflammatory resolution and fibrotic tissue repair" som fått anslag av Diabetes Wellness Sverige.  

- Projektet bygger på att studera åderförkalkningsplack (inlagring av fett, celler och proteiner i kärlväggen) hos patienter med eller utan typ 2-diabetes för att förstå varför individer med diabetes utvecklar mer åderförkalkning och varför individer med diabetes har högre risk att drabbas av komplikationer (såsom hjärtinfarkt och stroke) till följd av åderförkalkning.   

Hypotesen bygger på en tidigare studie där vi påvisade tecken till en nedsatt förmåga att läka och reparera kärlväggen vid diabetes som skulle kunna förklara en ökad risk att drabbas komplikationer till åderförkalkning. Med nya metoder är målet nu att kartlägga bakomliggande orsaker på en djupare nivå och hitta förklaringen till varför kärlväggens läkningsförmåga är nedsatt.  

Målet och förhoppningen är att förstå de bakomliggande biologiska orsakerna som gör att individer med diabetes har så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Genom att lära oss sjukdomen kan vi också förhoppningsvis finna nya behandlingar och förhindra allvarliga komplikationer till följd av diabetesorsakad åderförkalkning som leder till för tidig död eller nedsatt livskvalitet.   
   
Text: Ann Fogelberg   
Foto:  Christoffer Tengryd