Publicerat 26 maj 2023

Forskare vid Lunds universitet har tidigare visat att typ 1-diabetes och typ 2-diabetes kan delas in i fem olika undergrupper och att det finns genetiska skillnader mellan de fyra grupperna av typ 2-diabetes. Ett forskningssamarbete mellan Sverige och Indien visar nu att indelningen även gäller för befolkningsgrupper i Indien. Kunskapen kan bli viktig för att förbättra diabetesvården i Indien, där typ 2-diabetes är en växande börda.

– Studien visar på genetiska likheter och skillnader mellan olika former av typ 2-diabetes i Indien och Europa. Vi ser vår nya studie som ett första steg mot en bättre förståelse för hur typ 2-diabetes utvecklas i Indien, säger Rashmi Prasad, docent i genomik, diabetes och endokrinologi verksam vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC).

Rashmi Prasad är en av forskarna bakom den uppmärksammade studien från 2018 som visade att diabetes kan delas in i fem undergrupper baserat på hur sjukdomen utvecklas. År 2021 publicerade hon och hennes kollegor vid LUDC ett nytt arbete i Nature Genetics som visade att det finns genetiska skillnader mellan de fyra formerna av typ 2-diabetes i Sverige. Den nya studien som publiceras i The Lancet Regional Health – Southeast Asia visar att kunskapen om sjukdomens utveckling i Sverige kan appliceras på en befolkningsgrupp i Indien. Resultaten bygger på kliniska data från 2217 patienter, och en genomtäckande associationsstudie (GWAS) samt genetisk riskanalys (GRS) på 821 personer med typ 2-diabetes i västra Indien. 
– Våra analyser visar att undergrupperna i Indien kan karaktäriseras på samma sätt som i Europa. Vi kunde också bekräfta våra tidigare fynd som har visat att en särskild form av typ 2-diabetes som kännetecknas av relativt lågt BMI utgör den största gruppen i Indien, säger Rashmi Prasad.  

Undernäring kan förklara skillnaden
Det handlar om patientgruppen SIDD som även karaktäriseras av insjuknande i ung ålder, försämrad insulinproduktion och dålig blodsockerkontroll. Gruppen utgjorde 47 procent av det totala antalet deltagare med sjukdomen. Tidigare studier som har gjorts på befolkningsgrupper i Sverige har visat att MARD är den vanligaste formen av typ 2-diabetes bland svenskar. Det är en form av diabetes som ofta inträffar senare i livet. 

– Undernäring i ung ålder hos indier kan vara en starkt bidragande orsak till ett tidigt insjuknande i typ 2-diabetes, och det kan vara en anledning till att vi ser den här skillnaden i fördelningen av patienter mellan Sverige och Indien. Kunskapen är viktig om vi ska kunna förebygga typ 2-diabetes i Indien, som toppar listan över länder med flest vuxna som har diabetes efter Kina. Resultaten tyder på att insatser för att förhindra undernäring hos indier kan bidra till att förebygga typ 2-diabetes, säger Rashmi Prasad.

Brist på vitamin B12
Den nästa största patientgruppen i studien i Indien var MOD, som omfattar överviktiga personer som insjuknar vid relativt ung ålder och som har ett relativt lindrigt sjukdomsförlopp. Den indiska MOD-gruppen hade genetiska varianter som kan kopplas till brist på vitamin B12, vilket inte sågs i den svenska gruppen av personer med MOD. Vitamin B12 finns i mat från djurriket, främst i kött och mejeriprodukter. Brist på B12 är vanligt hos indier och kan kopplas till vegetariska kostvanor.
– Det är ett intressant exempel på genetiska skillnader vi har funnit mellan de indiska och svenska grupperna i vår studie. Fyndet tyder på att det finns olika orsaker bakom sjukdomen hos de två befolkningsgrupperna. Brist på vitamin B12 kan vara en faktor som driver sjukdomen inom den indiska MOD-gruppen, säger Rashmi Prasad, som ursprungligen är från Indien.

Rashmi Prasad har lett arbetet tillsammans med professor Chittaranjan S Yajnik vid King Edward Memorial (KEM) Hospital and Research Centre i Pune i Indien. Forskningsutbytet har möjliggjorts med hjälp av finansiering från Vetenskapsrådet i Sverige och det indiska departementet för vetenskap och teknik (DST). Forskarlaget vill nu gå vidare med större studier för att öka kunskapen om typ 2-diabetes i Indien.

– Sedan urminnes tider har läkare upplevt att diabetes är en heterogen sjukdom, och en bättre klassificering av sjukdomen kan bidra till att individanpassa behandlingen. Typ 2-diabetes är en växande börda i Indien och många indier får diagnosen i yngre ålder än tidigare. Forskning om undergrupperna kan hjälpa oss att tackla sjukdomen och är ett steg på vägen mot att förebygga sjukdomen, säger professor Chittaranjan S Yajnik, som är läkare och chef för diabetesmottagningen på KEM-sjukhuset. 

De fem undergrupperna

SAID (severe autoimmune diabetes)
SAID motsvarar typ 1-diabetes och LADA (latent autoimmune diabetes in the adult). SAID karaktäriseras av insjuknande i låg ålder, dålig blodsockerkontroll, försämrad insulinproduktion och förekomst av GADA-antikroppar.

SIDD (severe insulin-deficient diabetes)
SIDD karaktäriseras av insjuknande i låg ålder, försämrad insulinproduktion, lågt BMI och dålig blodsockerkontroll. Gruppen har ökad risk att utveckla ögonsjukdomen retinopati och skador på nerver, så kallad neuropati. Prevalensen av diabetisk njursjukdom och diabetesretinopati har visat sig vara högre i Indien jämfört med Europa.

SIRD (severe insulin-resistant diabetes)
Gruppen omfattar personer som insjuknar vid hög ålder och som har problem med fetma, allvarlig insulinresistens samt ökad risk för fettleversjukdom och diabetesnefropati, en form av njurskador som kan uppstå vid diabetes.

MOD (mild obesity-related diabetes)
Omfattar kraftigt överviktiga patienter som insjuknar vid relativt ung ålder och som har ett relativt lindrigt sjukdomsförlopp. Prevalensen av nervsjukdomen neuropati har visat sig vara högre i Indien jämfört med Europa.

MARD (mild age-related diabetes)
Gruppen samlar de äldsta patienterna med relativt god blodsockerkontroll.

Korta fakta om studien
Ämne: Diabetesforskning
Forskningsområde: Klinisk forskning, genetisk epidemiologi
Typ av publicering: Peer review-granskad publikation
Studiedesign: Kvantitativ studie, statistiska samband
Observationsstudie (epidemiologisk): Retrospektiv
Antal grupper i studien: Två (personer med typ 2-diabetes samt kontrollgrupp med normalt glukosvärde), fyra (undergrupper), fem (undergrupper samt kontrollgrupp med normalt glukosvärde).
Antal patienter i studien: 2217
Patientgrupp: Typ 2-diabetes
Fall-kontrollstudie

Länk till artikeln (thelancet.com)

Diabetes i Indien
Indien toppar listan över länder med flest vuxna som har diabetes efter Kina. År 2021 beräknades 74,2 miljoner personer mellan 20 och 79 år ha diabetes. Siffran förväntas öka till 124,9 miljoner personer till år 2045. 
Närmare 25 miljoner människor i Indien har prediabetes, som kan utvecklas till diabetes.
Källor: Diabetes Atlas, Världshälsoorganisationen

Källa: Diabetesportalen/Petra Olsson
Foto: Petra Olsson