Publicerat 4 maj 2021

Risken för diabeteskomplikationer varierar kraftigt mellan olika individer. Några lever relativt friska med sjukdomen i flera decennier, andra drabbas betydligt snabbare och av allvarliga hälsoproblem.
Enligt forskare är det de typ 2-diabetiker som fick sin diagnos tidigt, som har högt fasteblodsocker och stort midjemått.

I en artikel i tidskriften Journal of Diabetes and its Complications har forskare från Wake Forest School of Medicine, USA, analyserat riskerna.
I undersökningen deltog 1 587 personer med typ 2-diabetes. De delades in i undergrupper efter tre bestämda tröskelvärden; 1/ ålder vid insjuknandet (under 45 år), 2/ fasteblodsocker (över 7.7 mmol/L), 3/ midjemått (kvinnor över 105 cm, män över 110 cm).
Beroende på den enskildes värden placerades deltagaren antingen över eller under tröskelvärdet.
Därefter beräknade forskarna risken för att utveckla olika kompilationer under de 17 år deltagarna följdes. Följande karaktäriserades som allvarliga följdsjukdomar; dödsfall, hjärt-kärlsjukdom, hjärtsvikt, kronisk njursjukdom, demens och diabetiska ögonskador.

Riskerna olika i olika undergrupper
”Våra resultat stödjer antagande om att risken för olika diabeteskomplikationer varierar mellan de olika subgrupperna av typ 2-diabetes.” konstaterar forskarna.
Den grupp som motsvarade de tre riskfaktorerna (tidig diabetesdiagnos, högt fasteblodsocker och högt midjemått) hade inte oväntat den högsta risken för att avlida, att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och ögonskador.
Den grupp som hamnade under tröskelvärdet för de tre komplikationerna löpte betydligt lägre risk att drabbas.
Forskargruppen ansluter sig till de som menar att typ 2-diabetes kan och bör delas in i undergrupper som skiljer sig åt när det gäller risk för komplikationer.
De refererar bland andra till den kartläggning forskare vid Lunds universitets Diabetescenter publicerade 2018 där diabetessjukdomarna delades in i fem undergrupper (se länk nedan).
De amerikanska forskarna efterlyser också fler undersökningar så att forskarvärlden kan komma överens om hur typ 2-diabetes ska delas in i undergrupper.
Det finns två huvudkategorier av diabetiska komplikationer som drabbar blodkärlen.
De små blodkärlen kan drabba de som finns i ögats näthinna. Det kan ge upphov till små blödningar vilket skadar syncellerna. På sikt kan det orsaka försämrad syn.
Också de små blodkärlen i njurarna kan angripas. I den första fasen läcker det ut protein i urinen. Blir njurskadan värre kan njursvikt uppkomma och i värsta men sällsynta fall blir den drabbade tvungen att börja med njurdialys eller få en ny njure transplanterad.
Tunna nerver i fötter och underben kan angripas om blodsockernivåerna är höga och långvariga. Detta kan leda till nedsatt känsel och värk. Diabetes ökar också risken för försämrad blodcirkulation och ökad risk för svårläkta sår på fötterna och underbenen.

Försämrad funktion i de stora blodkärlen på grund av åderförfettning till hjärtat och hjärnan innebär en ökad risk för flera hjärt- kärlsjukdomar och stroke.

Artikel i Journal of Diabetes and its Complications
Diabetes subgroups and risk for complications: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA).

Länk till klassificeringen som forskarna vid Lunds universitets Diabetescenter genomfört
En allt mer komplex karta av diabetesformer      

Källa: Diabetesportalen