Publicerat 11 augusti 2023

Diabetesläkemedlet minskar hjärtdöd och andra allvarliga hjärtkärlhändelser hos överviktiga och feta.

Semaglutid skyddar överviktigas hjärtan, personer som är hjärtsjuka men inte har diabetes.
Läkemedlet som tas som sprutor används idag exempelvis mot typ 2-diabetes under namnet Ozempic och mot fetma under namnet Wegovy.
Nya, ännu opublicerade data, visar att läkemedlet kan skydda hjärta och kärl hos överviktiga och feta.
Resultaten, från den så kallade Select-studien, presenterades i veckan av det danska läkemedelsföretaget Novo nordisk som utvecklat semaglutid.

Hjärtsjuka utan diabetes
I Select-studien ingår 17 604 som är 45 år eller äldre. Försökspersonerna var överviktiga eller feta med ett BMI, body mass index, på 27 eller mer. Deltagarna hade även diagnosticerad hjärtkärlsjukdom men inte någon tidigare diabetesdiagnos.
I studien slumpades försökspersonerna till att endera få en dos semaglutid på 2,4 mg en gång i veckan eller till att få en placeboinjektion.
Varken studiedeltagarna eller forskarna visste vilka personer som fick läkemedlet och vilka som fick placebo. Dessutom fick de standardvård.

Skyddar överviktigas hjärtan
Försökspersonerna följdes i upp till fem år. Forskarna undersökte sedan hur många som drabbades av allvarliga hjärtkärlhändelser: död i hjärtkärlsjukdom, hjärtinfarkt och stroke.
Resultaten visar en statiskt signifikant minskning på 20 procent av allvarliga hjärtkärlhändelser hos försökspersonerna som fick sprutor med semaglutid jämfört med de som fick placeboinjektioner.

Kallas för en milstolpe
Novo nordisk kallar studien för en milstolpe som har potential att förändra hur fetma betraktas och behandlas.
Människor som lever med fetma har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom men hittills finns det inga godkända viktkontrollmediciner som har visat sig ge effektiv viktkontroll samtidigt som de minskar risken för hjärtinfarkt, stroke eller hjärt-kärldöd, säger Martin Holst Lange, vice vd för utveckling på Novo nordisk i ett uttalande.
– Därför är vi mycket glada över resultaten från SELECT visar att semaglutid 2,4 mg minskar risken för kardiovaskulära händelser.

Vill utöka patientgruppen
Resultaten tyder på att gruppen patienter som skulle kunna bli aktuella för behandling med läkemedlet utökas ytterligare, enligt Novo nordisk.
Att det skulle kunna användas som förebyggande läkemedel för hjärtsjuka överviktiga och feta utan diabetes.
Mikael Dellborg, senior professor i kardiologi vid Sahlgrenska akademien i Göteborg, tycker att studien är välgjord.
Sen hade det varit intressant om de haft med det totala antalet dödsfall, oavsett orsak. Men i gruppen hjärtkärlsjuka är ändå död av kardiovaskulära orsaker vanligast.

Svårigheter att hantera socker
Mikael Dellborg tycker att huvudresultatet, en 20-procentig minskning av allvarliga hjärtkärlhändelser hos de som fick semaglutid, är kliniskt relevant.
Det jag tycker är mest vetenskapligt intressant är att ett diabetesläkemedel ger skydd mot hjärtkärlsjukdom. Att svårigheten att hantera socker är kopplat till risk att utveckla hjärtkärlsjukdom, även om man inte fått en diabetesdiagnos.

Fler läkemedel med positiv effekt
Professorn poängterar att en betydande del hjärtsjuka patienter med fetma har prediabetes, störd sockeromsättning.
Prediabetes är ett förstadie till typ 2-diabetes. Men patienten uppfyller inte diagnoskriterierna för sjukdomen.
– Den här studien visar på ett lite nytt sätt att tänka kring behandlingen av överviktiga och feta patienter som tidigare haft hjärtkärlhändelser. Det kanske kan bli en tilläggsbehandling till högriskpatienter, som en patient med fetma som redan haft två hjärtinfarkter.
Det finns alternativ till semaglutid. Andra nya diabetesläkemedel har visat sig ha positiva effekter för personer som har kardiovaskulär sjukdom men inte diabetes. Mikael Dellborg exemplifierar med Forxiga, dapaglifozin och Jardiance, empaglifocin.

Oro för allvarlig psykisk ohälsa
Enligt Novo nordisk har läkemedlet samma säkerhetsprofil i den här studien som i tidigare studier av semaglutid.
Vanliga biverkningar är mag- och tarmproblem som illamående, diarré och kräkningar. Sådana komplikationer gör att en del hoppar av behandlingen.
Men det finns också en oro för ökad risk för allvarlig psykisk ohälsa som självskador och självmordstankar.

Larm om självskador
I juli meddelade EMA:s säkerhetskommitté PRAC att de startat en granskning av risken för självmords- och självskadetankar med den här gruppen av läkemedel som kallas GLP-1-receptoragonister.
I den ingår exempelvis Ozempic (semaglutid), Saxenda (liraglutid) och Wegovy (semaglutid).
Granskningen utlöstes av rapporter från Islands läkemedelsmyndighet om självskador och självmordstankar hos personer som använder semaglutid och liraglutid. Den ska vara klar i november.

Bevaka långtidseffekterna
Mikael Dellborg tycker att det är viktigt att följa långtidseffekterna på sikt med den här typen av läkemedel. Det gäller både fysisk och psykisk påverkan.
Ett tidigare fetmaläkemedel, rimonabant, drogs in på grund av psykiska biverkningar som suicid, påminner han.
– Den risken finns med nästan alla viktnedgångsmedel. Att äta stimulerar hjärnans belöningscentrum. Om du blockerar det så kan det få konsekvenser för den psykiska hälsan.

Källa: LäkemedelsVärlden/Anna Bäsén