Publicerat 2 januari 2023

Typ 2-diabetes utvecklas i regel långsamt och eftersom symtomen kommer smygande märker många inte att de har insjuknat. Nu har forskare i Storbritannien screenat ett stort antal människor i åldrarna 40 till 70 år. Forskarlaget har funnit att en allmän screening av långtidsvärdet av blodsockret (HbA1c) skulle kunna påskynda en diabetesdiagnos med drygt två år, vilket i sin tur skulle leda till att angelägen behandling kan påbörjas tidigare.

När blodsockret blir så förhöjt att diagnosen typ 2-diabetes ställs har sjukdomsprocesserna ofta pågått i flera år och flera av kroppens organ riskerar att ha skadats. Därför, menar de brittiska forskarna från universitetet i Exeter som genomfört screeningen, är det viktigt att behandling av sjukdomen inte försenas.

Storskalig screening
Deltagarna i den aktuella studien var i åldern 40–70 år och hämtades från det stora registret UK Biobank. Totalt uppgick studiedeltagarna till nästan 180 000 män och kvinnor vars långtidssocker mätt som HbA1c hade uppmätts vid registrering i biobanken. Varken deltagarna i UK Biobank eller deras vårdgivare hade informerats om HbA1C-resultaten.

Drygt 13 000 deltagare med redan diagnostiserad typ 2-diabetes exkluderades från analyserna och bland de deltagare som återstod hade 1 703 personer odiagnostiserad diabetes baserat på deras HbA1c-värde. Forskarna använde den internationellt överenskomna gränsen HbA1c lika med eller högre än 48 mmol/mol för att konstatera diabetes. Tio år senare hade nästan nio av tio av de 1 703 personerna fått en typ 2-diabetesdiagnos och då med ett i genomsnitt mycket högt HbA1c på 58,2 mmol/mol.

Många odiagnostiserade
Forskarna tror att antalet personer med odiagnostiserad typ 2-diabetes i den brittiska befolkningen i själva verket är fler än vad deras studie av biobanksdeltagarna visade. Anledningen är att deltagarna i UK Biobank är friskare, gör fler besök i vården där diabetes kunde ha upptäckts och att vissa befolkningsgrupper med mer typ 2-diabetes är underrepresenterade i biobanken.

Diabetes UK, en organisation för patienter, hälsovård och forskning i Storbritannien, uppskattar att antalet odiagnostiserade med typ 2-diabetes i landet är 850 000 personer.

Författarna menar efter att ha testat andra screeningmetoder att det för närvarande inte finns bättre sätt för storskalig screening än att använda HbA1c-test. Deras analyser visar att tiden till diabetesdiagnos för medelålders vuxna med hjälp av screening på befolkningsnivå kan reduceras vilket möjliggör tidigare behandling, med tidigare kontroll över blodsockret som följd, vilket i sin tur kan minska risken för diabeteskomplikationer.

Studiens titel: The impact of population-level HbA1c screening on reducing diabetes diagnostic delay in middle-aged adults: a UK Biobank analysis

Länk till artikeln i tidskriften Diabetologia

Källa; Diabetesportalen, Tord Ajanki