Publicerat 8 december 2023

Forskningsresultat från Högskolan i Skövde visar att människor med typ 2-diabetes ökar sin förmåga att hantera sjukdomen när de får samtala om den i grupp. Det innebär ett ökat lärande för både patienter och vårdpersonal jämfört med traditionell patientundervisning. Reflektionsverktyg i form av fotografier hade extra stor, positiv påverkan på inlärningen.

I Sverige är många av de vanligaste sjukdomarna så kallade livsstilssjukdomar. Sjukdomar där risken att bli sjuk eller att få följdsjukdomar påverkas av till exempel våra matvanor, rökning eller av hur ofta vi motionerar. Men att ändra levnadsvanor är ingen enkel sak. Det finns dock sätt att öka förmågan till förändring.

Att ta rodret i livet med typ 2-diabetes
I det fleråriga forskningsprojektet ”Att ta rodret i livet med typ 2-diabetes” har en forskargrupp sammansatt av forskare från Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Skaraborgs Sjukhus utvecklat ett koncept för gruppundervisning som visat sig ha positiva effekter för patienter med typ 2-diabetes.

– Dialog i grupp har visat sig ha stor betydelse. Patienterna kan känna igen sig i varandras berättelser och får en förståelse för sitt eget sätt att handla. Våra resultat visar också på ett ömsesidigt lärande där patienter och vårdare lär av varandra, säger Mia Berglund som är projektledare och professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Samhörighet och ökad motivation
En central del i konceptet är reflektion och forskningen visar att det gruppbaserade upplägget gjorde det möjligt för patienterna att lära sig genom just reflektion kring sina egna och andras erfarenheter. Att få prata om skuld och skam över att ha drabbats av diabetes och de förändringar som man gör i livet med sjukdomen och deras betydelse på lång och kort sikt upplevdes vara till stor hjälp för att hantera sjukdomen.

– Lärandet som skedde med stöd från gruppreflektioner och reflektionsböcker bidrog till förståelsen av sjukdomens komplexitet. Patienterna blev mer motiverade och villiga att ta större ansvar för behandlingen och fortsätta med hälsosamma vanor, säger Mia Berglund.

Att få vara i ett sammanhang, en grupp, bidrog även till en känsla av samhörighet och gemenskap som inspirerade till fortsatt lärande.
– Slutsatsen är att patienterna tycker att vår modell fungerar. De uppskattar den och känner att den utgör ett bra stöd. Den möter även behovet som vårdarna haft av stöd för att klara av att förändra sitt förhållningssätt i mötet med patienterna till att verkligen lyssna och utmana patientens förståelse istället för att föreläsa, säger Mia Berglund.

Reflektion - en central del i konceptet
Något som visade sig ha extra stor effekt på patienternas förmåga att lära sig hantera sjukdomen var reflektionsverktygen som tagits fram inom konceptet. Det är något så enkelt som fotografier och bilder. Deltagarna får välja ett foto och reflektera över en frågeställning kopplat till diabetes. Den enskilt mest betydelsefulla bilden utifrån både vårdarnas och patienternas perspektiv visar en person i en båt som fattat ett roder. Deltagarna fick reflektera utifrån frågorna: vad innebär det att styra en båt och vad händer om du inte gör det?
– Den visade sig vara en nyckel i förståelsen av hur man kan leva med sjukdomen. Två patienter uttryckte det i stil med ’om du har diabetes ombord, måste du ro den i land’ och ’det förlänger livet och minskar risken för framtida komplikationer. Om du inte gör det kraschar du och sjunker’.

Inslag i utbildning till specialistsjuksköterskor
Projektet har skett i samverkan mellan Högskolan Skövde, Högskolan Väst, primärvård Skaraborg och Skaraborgs Sjukhus samt ingående vårdcentraler. Forskningsresultatet förmedlas nu vid flertalet utbildningar till specialistsjuksköterskor inom diabetesvård. Forskarna bakom projektet har också skrivit ett kapitel till en ny lärobok för diabetessjuksköterskor som kommer ges ut under våren 2024.

Fakta om diabetes
Typ 2-diabetes är en vanlig sjukdom som kan orsaka stora hälsoproblem. I Sverige finns cirka 500 000 personer med diabetes i det nationella diabetesregistret, 475 000 av dessa har typ 2-diabetes. Sjukdomen blir värre med tiden och kan leda till allvarliga komplikationer, ökad risk för dödsfall och personligt lidande. Höga blodsockernivåer ökar risken för komplikationer. Därför är det centralt att hjälpa patienter att lära sig mer om sin sjukdom och hur de kan ta hand om sig själva för att kontrollera sitt blodsocker bättre.

Källa: Pressmeddelande Högskolan i Skövde