Publicerat 26 november 2021

Omkring en halv miljon människor i Sverige beräknas leva med diabetes i dag, varav ungefär nio av tio med typ 2-diabetes. Många bär på sjukdomen utan att veta om det. För att bättre kunna identifiera, behandla och följa upp patienter med oupptäckt diabetes, har det svenska kvalitetsregistret Swedeheart börjat registrera halten av HbA1c, eller långtidssocker, i blodet på alla hjärtinfarktpatienter.

- Personer med typ 2-diabetes löper kraftigt ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Att kunna hitta och behandla fler patienter med diabetes i ett tidigt skede skulle dramatiskt minska risken för allvarliga komplikationer. Swedehearts initiativ är angeläget för att rädda liv och ge människor fler friska år, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Mätningen registreras i delregistren Riks-HIA, som är det svenska registret för hjärtintensivvård och i SEPHIA, som är ett kvalitetsregister för sekundärprevention efter hjärtinfarkt. De data som samlas in kommer att analyseras i forskningssyfte, då sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom är ett mycket angeläget forskningsområde.
- Om vi kan identifiera fler hjärtinfarktpatienter med diabetes så ökar det våra möjligheter att studera framtida samsjuklighet och sjukdomsutveckling, säger Margret Leosdottir, ordförande för kvalitetsregistret SEPHIA.

HbA1c är ett mått för hur mycket socker (glukos) som fastnat på hemoglobinet i de röda blodkropparna. Vid högt blodsocker fastnar mer socker än vid lågt. Blodprov som anger halten av HbA1c i blodet kallas ofta långtidssocker och ger en bild av blodsockerhalten under de senaste två till tre månaderna. Förutom att ställa diagnos vid diabetes kan provet användas för att visa hur väl en behandling för diabetes fungerar.

Enligt Swedeheart har det under de senaste åren utvecklats många nya behandlingsmöjligheter som innebär betydligt minskad risk att på nytt drabbas av allvarliga komplikationer för de hjärtinfarktpatienter som diagnostiseras med typ 2-diabetes. Om mörkertalen minskas kan fler ta del av dessa behandlingar.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Du kan även kolla ditt blodsocker vid olika tillfällen, för att se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes, på blodsockerkollen.nu.