Publicerat 24 april 2018

År 2014 ansökte John Pernow, professor i kardiologi, om forskningsanslag hos Diabetes Wellness Sverige för sitt projekt ”Arginas roll som ett nytt terapeutiskt mål för att förbättra kardiovaskulär funktion vid typ 2-diabetes”. John fick ett forskningsanslag på två miljoner kronor till hjälp för att forska vidare om det fynd som kan förklara hur röda blodkroppar hos patienter med diabetes kan ha en ökad risk för hjärtinfarkt.

Projektet ”Arginas roll som ett nytt terapeutiskt mål för att förbättra kardiovaskulär funktion vid typ 2-diabetes”, har som målsättning att identifiera viktiga mekanismer bakom hjärt-kärlkomplikationer vid diabetes i syfte att hitta nya behandlingar mot dessa komplikationer.

- Vi undersöker molekyler i kärlväggen som driver utvecklingen av hjärt-kärlkomplikationer. Av särskilt intresse är hur röda blodkroppar via förändrad funktion kan utöva en negativ effekt på hjärt-kärlfunktion vid diabetes typ 2, säger John.

- Hur kom det sig att du började forska?
Jag intresserade mig för forskning redan under mina medicinstudier. När jag sedan blev hjärtläkare ökade mitt intresse för forskning inom områden där vi fortfarande saknar bra behandlingar. Ett sådant område var den bristande kunskapen om orsaker till och avsaknaden av behandling för hjärtkärlkomplikationer hos patienter med diabetes. Att hela tiden söka ny kunskap som kan komma våra patienter till godo är den stora drivkraften bakom forskningen.

- Varför valde du diabetes som forskningsområde?
Diabetes är den stora riskfaktorn bakom många av våra hjärt-kärlsjukdomar. Patienter med diabetes har ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och när de drabbas har de dessutom en sämre prognos jämfört med patienter utan diabetes. Det saknas idag behandling som specifikt minskar risken för diabetespatienter att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Enbart blodsockersänkande behandling är otillräcklig. Vi behöver utveckla nya behandlingar som riktar sig mot de specifika faktorer som driver utvecklingen av hjärt-kärlkomplikationer.

- Kan du berätta mer om ditt forskningsprojekt? Vad har du kommit fram till?
Vi har identifierat ett ämne som heter arginas i blodkärlsväggen. Det är ökat hos patienter med diabetes typ 2 vilket leder till att blodkärlen har nedsatt förmåga att vidga sig och till ökad inflammation. Vi har kunnat visa att hämning av arginas leder till förbättrad funktion i hudens små blodkärl hos patienter med diabetes. Detta är ett viktigt fynd eftersom patienter med diabetes ofta får komplikationer till följd av nedsatt småkärlsfunktion. Vi har dessutom kunnat visa att röda blodkroppar från möss och patienter med har ökad mängd arginas och dessutom producerar ökad mängd skadliga fria syreradikaler. Dessa röda blodkroppar ger upphov till skada på hjärtat vid en hjärtinfarkt. Detta intressanta nya fynd kan förklara varför patienter med diabetes har ökad risk vid en hjärtinfarkt.

- Hur ser du på utvecklingen internationellt där WHO spår att närmare 600 miljoner människor runt om i världen kommer att drabbas av diabetes inom de närmaste 20-30 åren? Vad kan vi göra för att förhindra utvecklingen tror du?
Det är en mycket oroväckande utveckling och kommer bidra till en stor ökning i hjärt-kärlsjukdom och andra komplikationer till diabetes. För att påverka denna utveckling måste människors livsstil förändras genom ökad motion, bättre kosthållning och minskning av övervikt. Dessutom måste behandlingen av diabetes förbättras så uppkomsten av hjärt-kärlkomplikationer kan förhindras. Detta kan enbart uppnås genom forskning som identifierar de förändringar som driver sjukdomsprocessen och därigenom kunna utveckla nya behandlingar.

Text: Ann Fogelberg

Läs även: Lång uppföljning av tyska typ 1 diabetiker