Publicerat 20 januari 2020

Gravida typ 1-diabetiker har en ökad risk att föda för tidigt. Det fastslår forskare från Karolinska institutet och Sahlgrenska akademin.

Omkring 500 kvinnor med typ 1-diabetes föder barn i Sverige varje år, vilket motsvarar cirka en halv procent av alla förlossningar. Typ 1 diabetes medför ökade risker, framför allt på grund av höga blodsockernivåer hos den gravida kvinnan. Det finns ökad risk för fostermissbildning och för olika nyföddhetskomplikationer. Fostret har ofta en starkare tillväxt än normalt. Den gravida kvinnan löper också högre risk att få havandeskapsförgiftning. Kvinnor med typ 1-diabetes som vill bli gravida får rådet att hålla sina blodsockernivåer i balans.

Enligt studien, som publiceras i Annals of Internal Medicine, ökar risken att föda för tidigt när mammans blodsockernivå stiger. Cirka 22 procent av barnen som hade en mamma med typ 1-diabetes föddes för tidigt. Det är att jämföra med fem procent risk för barn med en mamma utan diabetes.

– Detta är den första studie som är stor nog för att slå fast att risken att föda för tidigt varierar med olika blodsockernivåer. Vår studie har gjorts på nationell nivå vilket ger ett resultat som gäller för en genomsnittlig kvinna med typ 1-diabetes, säger Jonas Ludvigsson, professor vid Karolinska institutet och överläkare vid barnkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Studiens metod var att länka samman data från Medicinska födelseregistret och Nationella diabetesregistret, för att få en bild av hur vanligt förekommande tidiga födslar var hos respektive grupp.

För gravida typ 1-diabetiker var risken för tidig födsel och andra graviditetskomplikationer högst hos dem med ett HbA1c kring 60–70 mmol/mol – men även de som höll en rekommenderad nivå på under 48 mmol/mol löpte högre risk för komplikationer än icke-diabetiker.

Studie vid Sahlgrenska akademien
Vid en tidigare studie från Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet, som var den första kartläggningen som gjorts i Sverige om välbefinnande och förmågan att hantera sin diabetes i tidig graviditet, ingick totalt 168 kvinnor med typ 1-diabetes.

– Glädjande nog mådde kvinnorna bättre än förväntat. Nästan nio av tio kvinnor i vår studie upplevde att de hade bra, mycket bra eller utmärkt hälsa, säger Karolina Lindén som är barnmorska och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

– Kvinnor med typ 1-diabetes har en tuff graviditet med mycket oro för det väntade barnet och ständig kamp att uppnå normala blodglukosvärden och därmed minimera riskerna. Täta glukosmätningar, insulinanpassningar och goda kostvanor kräver mycket energi säger professor Marie Berg, som är forskningsledare för ett forskningsprojekt om hur ett webbaserat stöd kan främja kvinnornas välbefinnande och förmåga att hantera sin diabetes.

Kvinnor från sex olika specialmödravårdsenheter i landet ingår i forskningsprojektet. I denna studie skattade 87,5 % av kvinnorna sin hälsa som god. Välbefinnandet skattades som medelhögt, och förmågan att hantera sin diabetes i dagligt liv skattades som relativt hög. Den stressnivå som kan relateras till deras sjukdom var låg.

– Kliniska erfarenheter gör gällande att det finns en stark oro hos gravida kvinnor med typ 1-diabetes, något som även framkommit i kvalitativ svensk forskning. Detta är dock inte vidare studerat varken i Sverige eller internationellt. En viktig aspekt i vården av dessa kvinnor är att ge stöd och kunskap om hur blodsockret påverkas under graviditeten. Detta ökar möjligheten att kunna hantera det bättre, vilket kan bidra till en bibehållen hög grad av välbefinnande under resten av graviditeten. Förhoppningsvis får vi något svar på detta i kommande studier säger Karolina Lindén.

Källa: Göteborgs universitet, SSDF/Luca Pirro