Publicerat 28 maj 2020

Många diabetespatienter oroar sig för framtida komplikationer. Det är inte konstigt och det kan vara befogat då diabetes är förknippat med flera allvarliga följdsjukdomar. Men enligt en studie oroar sig många typ 2-diabetiker i onödan mycket. Risken är mindre än många tror.

Det är en forskargrupp från universitetet i Jena, Tyskland, som från patientregistret North Rhine Westphalia har kartlagt hur många som faktiskt har drabbats av diabeteskomplikationer tio år efter sjukdomsdebut. Därefter undersöktes om diabetespatienter överskattade den verkliga förekomsten av komplikationer.

Fler än var tredje påtagligt rädd
I undersökningen deltog 110 typ 1-diabetiker, 392 typ 2-diabetiker, varav 249 hade insulinbehandling och 143 annan blodsockersänkande terapi. Medelåldern var 67 år och de hade i genomsnitt haft diabetes i drygt sex år.
Förekomsten av komplikationer var enligt patientregistret bland deltagarna med typ 2-diabetes; diabetiska nervförändringar 21,2 procent, njurpåverkan 12,5 procent, ögonförändringar 8,2 procent, amputation 0,7 procent, njurdialys 0,6 procent och blindhet 0,4 procent. Det vill säga den stora majoriteten hade ingen komplikation.

Det är de faktiska siffrorna och de stämmer ganska dåligt jämfört med vad deltagarna trodde, både för sin egen del och för diabetiker i allmänhet, enligt svaren på en standardiserad enkät de fick fylla i om diabeteskomplikationer. 
I enkäten, som spänner över 0 till 45 poäng. Mer än 30 poäng indikerar en påtaglig rädsla för komplikationer, ju högre poäng desto större oro. Deltagarnas uppgift var att skatta dels den personliga oron, dels hur de trodde att det var för personer med typ 2 diabetes i allmänhet.

Trodde mer än hälften drabbas
Resultaten av enkätsvaren visade att fler än var tredje av typ 1-diabetikerna för sin egen del fick totalpoäng över 30, det vill säga en påtaglig oro för komplikationer. Drygt var fjärde typ 2-diabetiker som inte insulinbehandlades och 43 procent av de insulinbehandlade typ 2-diabetikerna fick en poäng över 30.

Siffrorna var ännu högre när deltagarna skulle uppskatta risken efter tio år med diabetessjukdomen bland patienter i allmänhet. Då hamnade drygt hälften av enkätsvaren på en poäng högre än 30.
Deltagarna angav att efter tio år med diabetes riskerade individen; försämrad blodcirkulation och risk för fotsår/amputation 62 procent, ögonförändringar 57 procent, njurskador 54 procent, hjärtinfarkt 52 procent, nervskador 52 procent och stroke 52 procent.
Forskarnas allmänna slutsats var: ”Riskbedömningarna avseende långvariga komplikationer var överdrivna och stämmer inte med den faktiska förekomsten.”

Bristen på kunskap
Liksom i de flesta länder ingår också i Tyskland rekommendationen att alla patienter ska informeras om komplikationsrisken och flera studier har visat att just oron för framtida följdsjukdomar utgör en viktig del av de bekymmer sjukdomarna innebär för diabetespatienter.
”Endast 42 procent av deltagarna i vår studie gav en ganska korrekt bild av komplikationsriskerna.” skriver forskarna och tillägger.
”En anledning till överdrivet stor rädsla kan vara bristen på kunskap och bättre information skulle förmodligen minska rädslan.” 

Andra undersökningar bekräftar de tyska forskarnas resultat. Diabetiker är mer oroliga för komplikationer än den fara de faktiskt på individnivå utgör. Den största oron är den för djupa blodsockerfall och blindhet. En tredje stor rädsla är den för amputation som ju i den tyska undersökningen var mindre än en procent.

Länk till en sammanfattning av undersökningen i tidskriften Acta Diabetologia:
Expectations and fear of diabetes-related long-term complications in people with type 2 diabetes at primarycare level

Källa: Diabetesportalen