Publicerat 6 november 2023

Ny forskning ger ökat stöd för att vissa virusinfektioner kan ha betydelse för utvecklingen av typ 1-diabetes. Ett internationellt forskarlag har sett att små barn med förhöjd genetisk risk för typ 1-diabetes hade ökad risk att utveckla diabetesrelaterade autoantikroppar i samband med Covid-19-infektion. Svenska barn har bidragit till studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA.

Studien bygger på data från den pågående studien POInT* där forskarna undersöker om det går att förhindra utvecklingen av typ 1-diabetes hos barn med genetisk risk att utveckla sjukdomen genom förebyggande behandling med oralt insulin. Blodproverna som samlas in ger även forskarna möjlighet att studera kopplingen mellan typ 1-diabetes och vissa virus, som exempelvis coronaviruset, för att bättre förstå hur typ 1-utvecklas. Helena Elding Larsson är vetenskapligt ansvarig för den svenska delen av POInT och medförfattare till studien i JAMA.

– Under pandemin var det få andra virus i omlopp, vilket gav oss möjlighet att studera kopplingen mellan ett nytt virus och utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar. De svenska barnen har gjort ett viktigt bidrag till en internationell studie som ger oss ökad kunskap om hur sjukdomen utvecklas och på sikt kanske kan förebyggas, säger Helena Elding Larsson, som är professor i autoimmuna sjukdomar verksam vid Lunds universitet diabetescentrum och chef för verksamhetsområde barnmedicin vid Skånes universitetssjukhus

Särskilt känslig ålder
Forskarna studerade utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar och antikroppar för coronaviruset hos 885 barn i Tyskland, Polen, Sverige och Storbritannien som var mellan fyra månader och två år gamla under perioden april 2018 till och med juni 2022. 170 av barnen utvecklade antikroppar för coronaviruset under perioden, vilket tyder på att de har haft Covid-19.

De barn som hade haft Covid-19-infektion hade ungefär två gånger så stor risk att utveckla diabetesrelaterade autoantikroppar jämfört med de barn som inte hade blivit smittade av viruset. Studien visar också att riskökningen var högre hos barn som fick infektionen innan 18 månaders ålder och allra högst hos barn som var runt ett år när de fick Covid-19.  
– Barn som infekterades vid ettårsåldern hade ungefär fem till tio gånger så stor risk att få diabetesrelaterade autoantikroppar jämfört med barn i samma ålder som inte blev infekterade. Resultaten tyder på att barn med genetisk risk för typ 1-diabetes är särskilt känsliga för vissa virusinfektioner i den åldern, säger Ezio Bonifacio, professor vid Technische Universität Dresden som lett studien.

Vissa virusinfektioner
Tidigare forskning har visat att det finns en koppling mellan enterovirusinfektion och utvecklingen av autoantikroppar och typ 1-diabetes. Forskarna bakom den nya studien följde även upp antikroppar för influensavirus, men fann ingen koppling mellan influensavirus och utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar. Det tyder på att det är vissa virus som tycks ha betydelse av utvecklingen av typ 1-diabetes.

– Studien ger ökat stöd för att det finns en koppling mellan vissa virusinfektioner och utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar, som används för att identifiera personer som är i riskzonen att utveckla typ 1-diabetes senare i livet. Samtidigt är det mycket forskning som talar för att det är flera olika faktorer som samverkar i utvecklingen av typ 1-diabetes. Vår nya studie är en pusselbit i pusslet vi lägger för att förstå sjukdomen, säger Helena Elding Larsson.


Helena Elding Larsson. Foto: Johan Persson

Viktigt att träna immunförsvaret
Immunförsvarets celler finns hos människan redan vid födseln och utvecklas genom att vi utsätts för virus och bakterier. De flesta virus är ofarliga, men i en del fall kan de leda till allvarlig sjukdom. Helena Elding Larsson är samtidigt noga med att påpeka att små barn behöver utsättas för virus för att stärka sitt immunförsvar.

– I vanliga fall behöver föräldrar till små barn inte vara rädda för virus, oavsett om barnet har ökad risk för att utveckla typ 1-diabetes eller ej. Barn ska få infektioner och utveckla sitt immunförsvar. Det kan visa sig att vi behöver skydda barn med förhöjd risk för typ 1-diabetes från vissa virus som ökar risken för att få sjukdomen, men vi behöver göra vaccinationsstudier för att dra säkra slutsatser och utveckla nya behandlingar, säger Helena Elding Larsson.
Länk till pressmeddelandet från Technische Universität Dresden

Finasiering
Studien POInT finansieras av The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust, USA, och Helmholtz Munich, Tyskland. Studien har också fått finansiering av Wellcome, JDRF och Deutsches Diabetes-Zentrum. Den svenska delen av POInT får medel från Barndiabetesfonden.

Korta fakta om studien
Ämne:
Typ 1-diabetes, etiologi, virusforskning 
Typ av publicering: Peer review-granskad publikation
Studiedesign: Forskarinitierad studie 
Antal deltagare i studien: 885 barn med förhöjd risk för typ 1-diabetes
Länk till studien i tidskriften JAMA

*Studien POInT
Studien POInT undersöker om utvecklingen av typ 1-diabetes kan förhindras hos barn med förhöjd risk för sjukdomen genom förebyggande behandling med oralt insulin. Barnen påbörjar sin medverkan vid fyra till sju månaders ålder och deltar i regelbundna undersökningar där forskarna följer utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar.

Vid typ 1-diabetes har kroppens eget immunförsvar angripit betacellerna i bukspottskörteln så att de inte längre kan tillverka insulin. Forskarna vill undersöka om de kan träna barnets immunförsvar att bättre tolerera det insulin som kroppen själv producerar för att förhindra att immunförsvaret förstör betacellerna. Inom POInT undersöker forskarna även förhållandet mellan diabetesrelaterade autoantikroppar och exempelvis virus.

Källa: Diabetesportalen, Petra Olsson
Foto: Johan Persson