Publicerat 1 december 2020

Ny studie - Så påverkar corona människor med diabetes

Forskarna ska ta reda på hur coronapandemin påverkar människor med diabetes.
– En fara med att bli utpekad som riskgrupp är att människor inte vågar söka vård eftersom de uppmanas att isolera sig. Följden kan då bli att de i högre utsträckning riskerar att drabbas av diabeteskomplikationer, säger Johan Jendle, Örebroforskare som leder studien.

Målet med studien är att ge en bild av hur människor med de två olika typerna av diabetes påverkas av den pågående pandemin. Den innefattar det rent medicinska, men också effekter på det psykiska välbefinnandet.

Deltagarna i studien, fördelade på tre tusen människor med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes i regionerna Örebro, Värmland och Dalarna, blir i december tillfrågade om de vill delta i studien. Om man tackar ja får man ett paket på posten. Samma paket får även de tre tusen deltagarna utan diabetes, de som utgör kontrollgruppen.

I paketet finns ett provtagnings-set för att deltagarna på egen hand ska kunna ta ett blodprov. Detta för att forskarna ska kunna konstatera om personen varit smittad med SARS-CoV-2 (det mer exakta namnet på viruset).
– En fara med att bli utpekad som riskgrupp är att människor inte vågar söka vård, säger Johan Jendle, som leder studien.

Deltagarna ska också svara på enkäter om sin psykiska hälsa, om oro, depression och livskvalitet.
– Personer med diabetes har pekats ut som en riskgrupp och många far illa av att tvingas till att isolera sig. Vi vill ta reda på hur de agerar och hur de mår, säger Johan Jendle, professor i medicin och diabetesforskare. Hugo Hesser, professor i psykologi vid Örebro universitet, är en annan av forskarna i projektet, med ansvar för enkäterna om psykisk hälsa.

Diabetes har pekats ut som en riskfaktor för att bli sjuk av detta coronavirus.
–  Det stämmer inte helt, utan gruppen är väldigt heterogen. Det finns till och med studier som visar att typ 1-diabetes kan skydda mot att bli infekterad av coronavirus. Men faktorer som övervikt och högt blodtryck som förknippas mer med typ 2-diabetes är sannolikt betydelsefulla riskfaktorer, säger Johan Jendle.

Målet med den beskrivande, deskriptiva, studien är alltså att visa i vilken utsträckning personer med diabetes infekteras med COVID-19 och hur livet påverkas för människor med diabetes, jämfört med kontrollgruppen utan diabetes.
–  Det blir också den första coronastudien med människor som inte bor i storstäderna, konstaterar Johan Jendle.

Preliminära resultat förväntas vara klart efter sommaren.
–  När det finns ett vaccin skulle vi vilja följa gruppen för att skaffa kunskap inför kommande pandemier. För de lär komma, säger Johan Jendle.

Källa: Örebro universitet