Publicerat 9 maj 2022

En uppdatering av en storskalig metaanalys som stöder effekten av det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd® hos individer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och som bär den genetiska haplotypen HLA DR3-DQ2 har publicerats i den referentgranskade vetenskapliga tidskriften Diabetes, Obesity and Metabolism. Analysen visar att behandlingseffekt med Diamyd® på bevarande av egen insulinproduktion mätt som C-peptid är associerad med en gynnsam behandlingseffekt på blodsocker mätt som HbA1c.

– Såvitt vi vet är detta den första analysen som visar ett tydligt samband mellan positiva behandlingseffekter på C-peptid och blodsockerkontroll i denna patientpopulation, vilket ger ytterligare stöd för den kliniska effekten av diabetesvaccinet Diamyd i den genetiska målpopulationen av typ 1-diabetespatienter med HLA DR3-DQ2, säger Christoph Nowak, MD PhD, Medical & Data Officer vid Diamyd Medical och försteförfattare till den nyligen publicerade artikeln. Sambandet ger också ytterligare stöd till betydelsen av C-peptid som ett meningsfullt så kallat surrogatmått för kliniskt relevant nytta i kliniska studier, och stärker vår tro på de primära effektmåtten C-peptid och HbA1c i den bekräftande fas 3-studien DIAGNODE-3.

– Dessa data är mycket viktiga för typ 1-diabetesfältet och stödjer den kliniska rationalen för sjukdomsmodifierande behandlingar som fokuserar på att bevara patientens egen insulinproduktion, säger Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet och sista författare till artikeln.

Analysen bygger på data från fler än 600 individer som deltagit i fyra placebokontrollerade och randomiserade kliniska studier som utvärderar effekten av det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd® på att bevara egen insulinproduktion. Resultaten stöder uppfattningen att bevarande av C-peptid med Diamyd®-vaccin korrelerar med gynnsamma effekter på HbA1c hos individer med nyligen debuterad typ 1-diabetes som bär på den genetiska haplotypen HLA DR3-DQ2 och som får standardbehandling för sin diabetes.

Artikeln är publicerad online i Diabetes, Obesity and Metabolism, https://doi.org/10.1111/dom.14720

Källa: Diamyd Medical