Publicerat 31 juli 2023

Låg födelsevikt och övervikt i vuxen ålder ökar risken för personer att drabbas av Latent Autoimmun Diabetes hos vuxna (LADA) visar en studie från Karolinska Institutet som genom mendelsk randomisering har undersökt sambandet mellan födelsevikt, övervikt och risken att drabbas av LADA.

Det är sedan tidigare känt att låg födelsevikt och övervikt senare i livet ökar risken att drabbas av typ 2-diabetes. De har med data från ESTRID-studien kunnat visa att personer med låg födelsevikt eller övervikt även har en ökad risk att utveckla LADA. För att undersöka om det rör sig om orsakssamband har de i en studie använt sig av en metod som kallas Mendelsk randomisering där man använder sig av genetisk information för att minska sannolikheten att ett samband förklaras av andra faktorer än de man vill studera. Det innebär att de jämförde risken att utveckla diabetes bland individer som var eller inte var bärare av genetiska varianter som förknippas med låg födelsevikt respektive övervikt. Då vi föds med våra gener, påverkas de inte av yttre faktorer eller det som inom forskningen kallas för störfaktorer. Därför kan metoden användas för att studera sambandet mellan födelsevikt, övervikt och diabetesrisk utan inblandning av olika levnadsvanor som kanske också påverkar risken att utveckla diabetes. 

Resultaten visade att personer som har genetiska varianter kopplade till låg födelsevikt eller övervikt i vuxen ålder hade en ökad risk för både LADA och typ 2-diabetes. Detta stämmer väldigt väl med vad de såg i ESTRID-studien och tyder på att det de observerar verkligen rör sig om orsakssamband. Det i sin tur talar för att man genom att förebygga låg födelsevikt och övervikt skulle kunna minska insjuknandet i både LADA och typ 2-diabetes. 

Birthweight, BMI in adulthood and latent autoimmune diabetes in adults: a Mendelian randomisation study

ESTRID-studien

LADA, Latent Autoimmune Diabetes in Adults, har drag av både typ 1 och typ 2 diabetes. LADA utgör cirka 10% av all diabetes och är en minst lika vanlig form av diabetes som typ 1 diabetes. Trots det är bästa behandling, med alternativen insulin eller tabletter, oklar. Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor i Norge genomfört en studie ”Behandling Av LADA”- BALAD, publicerad i tidskriften Diabetes, Obesity and Metabolism.

Källa: Karolinska Institutet