Publicerat 24 februari 2023

Den Europeiska kommissionen har beviljat godkännande för en utökad indikation för Kerendia™ (finerenon) i Europeiska Unionen (EU) för att inkludera resultat från den kardiovaskulära (CV) fas III-studien FIGARO-DKD.

Studien som inkluderar cirka 7 400 patienter visade att finerenon signifikant minskade risken för CV-händelser i en bred population av patienter med stadium 1-4 CKD associerad med T2D. Indikationen för Kerendia (10 mg eller 20 mg), en icke-steroid, selektiv mineralokortikoidreceptorantagonist, har utökats till att omfatta tidiga stadier* av CKD associerad med T2D. Kerendia är nu indicerat för behandling av kronisk njursjukdom (med albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna.

"Patienter med kronisk njursjukdom har en ökad risk för kardiovaskulära händelser", säger professor Peter Rossing, chef för komplikationsforskning vid Steno Diabetes Center Copenhagen. "Eftersom kronisk njursjukdom fortskrider tyst, ofta utan symtom i de tidiga stadierna, bör patienter med typ 2-diabetes regelbundet kontrolleras av sin läkare för de tidigaste tecknen på njursjukdom, och när de väl har diagnostiserats bör de få en omfattande behandling för att minska risken för kardiovaskulär sjukdom, komplikationer och död.”

Om finerenon (Kerendia®)
Finerenon är en icke-steroidal, selektiv mineralokortikoidreceptor (MR) antagonist. I T2D tros MR-överaktivering bidra till progression av njursvikt och kardiovaskulär skada genom metabola, hemodynamiska, inflammatoriska och fibrotiska faktorer.

Om kronisk njursjukdom vid typ 2-diabetes
Kronisk njursjukdom (CKD) är ett vanligt och potentiellt dödligt tillstånd. CKD utvecklas oftast asymptomatiskt och oförutsägbart, med många symtom som inte uppträder förrän sjukdomen är långt framskriden. CKD är en av de vanligaste komplikationerna som uppstår från diabetes och är också en oberoende riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Kronisk njursjukdom vid typ 2-diabetes är den främsta orsaken till en njursjukdom i slutstadium, som kräver dialys eller en njurtransplantation för att överleva. Patienter med kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes löper tre gånger större risk att dö av en kardiovaskulär orsak än av enbart typ 2-diabetes.

Om Bayers engagemang inom kardiovaskulära och njursjukdomar
Bayer är ett forskande läkemedelsföretag inom hjärt- och kärlsjukdomar, med ett mångårigt engagemang för att leverera vetenskap för ett bättre liv genom att utveckla en portfölj av behandlingar. Hjärtat och njurarna är nära förbundna när det gäller hälsa och sjukdomar. Bayer arbetar inom ett brett spektrum av terapeutiska områden med nya behandlingsmetoder för patienter med hjärt- och njursjukdomar. Dessa patientgrupper har ofta stora otillfredsställda medicinska behov. Detta återspeglar företagets strategi för forskning, som prioriterar läkemedel med stor potential för förbättrad behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdom.

* Stadium 1-2 av CKD enligt en uppskattad glomerulär filtreringshastighet [eGFR] på ≥60 ml/min/1,73m2, efter KDIGO-klassificering.

Källa: Pressmeddelande Bayer