Publicerat 28 april 2020

Niels-Bjarne Woods, forskare på Lunds universitet, har utvecklat lungspecifika mesenkymala stamceller (MSC) för att behandla inflammation i lungor och fibros. Nu står man står inför ett potentiellt genombrott med en behandling av Covid-19. Om ansökan till Läkemedelsverket går igenom, kan en klinisk fas 1-studie vara igång redan till sommaren på Skånes universitetssjukhus.

- Detta handlar inte om ett vaccin mot Covid-19 utan om en behandling av de som redan insjuknat. Om vi får möjlighet att snabbt göra kliniska tester på människor, kan vi eventuellt ha en behandling klar långt före det finns ett vaccin, säger Niels-Bjarne Woods.

Han är forskargruppschef på Institutionen för laboratoriemedicin och har även varit med och bildat forskningsbolaget Amniotics, som har stöttat de prekliniska studierna. Resultaten är mycket lovande.
- Våra studier hittills visar att de lungspecifika stamcellerna signifikant reducerar inflammationen, vilket möjliggör den skadade lungvävnaden att läka. Behandlingen har potential att både rädda liv och reducera den akuta livshotande sjukdomstiden i respirator för dem som har Covid-19.

Studien är ännu inte granskad och publicerad, men en publicerad studie från 2017 (se länk till publikation nedan) ligger till grund för hur man kan ta tillvara mesenkymala stamceller ur fostervatten.
- Foster har fostervatten i lungorna under graviditeten, vilket gjort det möjligt att utveckla en lungspecifik stamcell som angriper den inflammation som förorsakas av covid-19. Nyckeln är att förstå cellernas biologi för att kunna skilja ut och isolera de lungspecifika mesenkymala stamcellerna från andra celler I fostervattnet.

Med hjälp av en nyutvecklad uppsamlingsanordning för fostervatten, kunde forskarna sedan samla upp ett nästan obegränsat antal av desser celler. Stamcellerna som finns i fostervattnet är mycket bättre på att föröka sig än de i vuxna vävnader, vilket gör att deras kvalitet också är bättre. Allt sammantaget gör att stamcellsfältet förändras radikalt eftersom fler celler kan tas tillvara.
- Intressant är också att en nyligen genomförd studie i Kina visade att 7 av 7 Covid-19-patienter som behandlats med MSCs (samma typ av stamceller vi använder) visade en avsevärd förbättring. Våra celler är dessutom lungspecifika och förväntas vara ännu bättre lämpade för behandling av Covid-19, säger Niels-Bjarne Woods.

- Nu hoppas vi att vi snabbt får ett godkännande av Läkemedelsverket för att komma igång med en klinisk studie. Om allt går som planerat är förhoppningen att de första patienterna kan få stamceller mot lunginflammation redan under tidig höst. Vi för också initiala diskussioner med sjukhus i andra länder om användning av våra lungspecifika stamceller.

Publication i Stem Cell Research & Therapy, 2017: Term amniotic fluid: an unexploited reserve of mesenchymal stromal cells for reprogramming and potential cell therapy  applications

Källa: Lunds universitet

NOT: Detta är en artikel om stamcells- och Covid-19-studier som ännu inte genomgått referensgranskning, för publicering i vetenskaplig tidskrift, så kallad peer review. Under normala omständigheter skriver vi inte pressmeddelande om forskning som inte är peer reviewad och publicerad i vetenskaplig tidskrift. Dock, i tider som dessa då Coronapandemin slår hårt mot individer och samhällen över hela världen, är det angeläget att nya resultat relaterat till Coronaviruset SARS-Cov2 når ut.