Publicerat 29 april 2020

Höga blodfettsnivåer av typen lipoprotein(a) hos personer med typ 1-diabetes innebär en ytterligare ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdom, visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i den ansedda tidskriften Diabetes Care. Lipoprotein(a)-nivåer bör därför mätas hos patienter med typ 1-diabetes och vara en del i den totala riskbedömningen, menar forskarna.

- Det finns i dag ingen lättillgänglig behandling för att sänka höga lipoprotein(a)-nivåer, men behandlingen av övriga riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom bör optimeras hos patienter med typ 1-diabetes som har höga lipoprotein(a)-nivåer, säger studiens försteförfattare Karin Littmann, läkare och doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet.

Patienter med typ 1-diabetes har på grund av sin sjukdom en ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdom. Diabetes och höga blodsockernivåer kan också på sikt leda till läckage av proteiner i urinen, nedsatt njurfunktion, försämrad cirkulation, nedsatt känsel och skada på ögats näthinna med försämrad syn.

Bestäms av ärftliga faktorer
Lipoprotein(a) är en typ av blodfett, men dess nivåer i blodet bestäms framför allt av ärftliga faktorer och påverkas inte av kost eller livsstilsfaktorer så som nivåerna av övriga blodfetter gör. Tidigare forskning har visat att höga nivåer av lipoprotein(a) innebär en ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och hjärtklaffsjukdom. Hur lipoprotein(a) påverkar risken för hjärt- kärlsjukdom och följdsjukdomar hos patienter med typ 1-diabetes är i dag inte helt känt. Man vet inte heller om det finns något samband mellan lipoprotein(a)-nivåer och höga blodsockernivåer i denna patientgrupp.

I den aktuella studien har forskarna undersökt 1 860 patienter med typ 1-diabetes och från patientjournalen på Karolinska Universitetssjukhuset samlat in information om lipoprotein(a)-nivåer, blodsockernivåer och eventuell förekomst av hjärt- kärlsjukdom och följdsjukdomar.

Kraftigt ökad risk
Patienter med typ 1-diabetes och höga lipoprotein(a)-nivåer hade 50 procents ökad risk att drabbas av någon hjärt- kärlsjukdom, 70 procents ökad risk för kranskärlssjukdom och dubbelt så hög risk att drabbas av klaffsjukdom jämfört med patienter med typ 1-diabetes och låga lipoprotein(a)-nivåer. De hade också 70 procents ökad risk att få läckage av proteiner i urinen, vilket är ett tecken på nedsatt njurfunktion. Patienter med höga värden av långtidssocker (HbA1c) hade högre lipoprotein(a)-nivåer jämfört med patienter med låga nivåer av långtidssocker.
- Vår slutsats är att höga nivåer av lipoprotein(a) hos patienter med typ 1-diabetes innebär en ytterligare ökad risk för att drabbas av hjärt- kärlsjukdom. Nivåerna av dessa blodfetter bör därför mätas och vara en del i den totala riskbedömningen, säger Karin Littmann.

Studien finansierades av Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet samt genom ett forskarinitierat projekt med stöd av läkemedelsföretaget Sanofi. Sanofi har inte medverkat i studiedesign, datainsamling, analys, manusskrivande eller beslut att publicera artikeln.

Publikation:
"The association of lipoprotein(a) plasma levels with prevalence of cardiovascular disease and metabolic controlstatus in patients with type 1 diabetes mellitus"​. Karin Littmann, Tigist Wodaje, Michael Alvarsson, Matteo Bottai, Mats Eriksson, Paolo Parini, Jonas Brinck. Diabetes Care, online 18 december 2019, doi: 10.2337/DC19-1398.

Källa: Karolinska institutet