Publicerat 9 mars 2020

Barn med typ 1-diabetes som för ofta har för höga blodsockervärden löper större risk att dö innan de fyller 30 år. Vanligaste dödsorsakerna är akuta diabeteskomplikationer. Slutsatsen drar svenska forskare som undersökt sambandet för ett stort antal typ 1-diabetiker mellan åren 2006 och 2014. De påpekar dock att dagens bättre blodsockerkontroll sannolika kommer att minska risken.

Det är forskare från Jönköping och Linköping som med hjälp av Nationella Diabetesregistret (NDR) och dödsorsaksregistret registrerat dödsfall före 30 års-ålder bland unga diabetiker och jämfört det med friska i motsvarande åldersgrupper.
Samtliga deltagare i registret, 12 652, vilket i stort sett är samtliga unga diabetiker i Sverige, deltog i kartläggningen. Den absoluta merparten med diagnosen typ 1-diabetes.
Under uppföljningsperioden avled 68 individer. Bakom lite fler än en tredjedel av dödsfallen låg diabetessjukdomen, det vill säga alltför djupa blodsockerfall eller långvariga mycket höga blodsockernivåer. Andra dödsorsaker var bland andra hjärt- kärlsjukdom, förgiftning, olyckor, självmord och cancer.
När antalet dödsfall jämfördes med motsvarande åldersgrupp i befolkningen som inte hade diabetes var risken för en diabetiker att dö som ung 2,7 gånger högre. Det är viktigt att påpeka att eftersom så få dör i så ung ålder är en nästan trefaldig ökning ändå inte så dramatisk som det låter. 68 personer av 12 652 blir ungefär 0,005 procent.

Farligt högt blodsockervärde
När forskarna gick tillbaka till registret såg de att de som hade diabetes som dödsorsak hade haft ett högt långtidsvärde på blodsockret, HbA1c, 74 mmol/mol (dock med stora individuella variationer). Ställd mot de andra diabetikerna, de som fortfarande levde, var skillnaden betydande. De hade under barnaåren ett genomsnittligt HbA1c på 62 mmol/mol.
Sex av de 68 dödsfallen har bokförts som olycka. Möjligen kan något av dem också bero på mycket djupa blodsockerfall.
Forskarna hänvisar i sin artikel (tidskriften Pediatric Diabetes, se länk nedan) till att överdödligheten bland typ 1-diabetiker är väl känd från flera undersökningar. Vid en god blodsockerkontroll, HbA1c under 52 mmol/mol, är dödsrisken fördubblad. Vid dålig kontroll, HbA1c över 83 mmol/mol, tio gånger högre.

Barnaåren avgörande
Hur betydelsefull blodsockerkontrollen under barn- och ungdomsåren är för för tidig död är inte så väl studerat. Den här undersökningen är den första där ett rikstäckande register (NDR) har använts.
En studie från Australien kunde visa på liknande samband mellan högt HbA1c under barnaåren och tidig död som ung vuxen. Även andra undersökningar har visat på vikten av god blodsockerkontroll under barnaåren för att reducera framtida sjuklighet. En annan lärdom från forskningen är att en god blodsockerkontroll som ung vuxen inte kompenserar för en dålig tidigare i livet när det gäller ohälsa.
”Insatser som syftar till att hålla ett lågt HbA1c under barndomen är avgörande för att öka överlevnaden senare i livet.” skriver forskarna.

Förbättrad blodsockerkontroll
De insamlade uppgifterna i den här undersökningen är från 2006 till 2014. Diabetesvården har sedan dess avsevärt förbättras vilket till exempel har visats som bättre blodsockerkontroll.
”Introduktionen av insulinpumpar och kontinuerlig blodsockermätning kan ytterligare bidra till minskad dödlighet.” ”Framtida studier behövs för att utvärdera effekten av kontinuerlig blodsockermätning och risken för dödsfall.”

Länk till undersökningen i tidskriften Pediatric Diabetes:
Poor metabolic control in childhood strongly correlates to diabetes‐related premature death in persons <30 years of age

Källa: Diabetesportalen, Tord Ajanki