Publicerat 23 mars 2021

God blodglukoskontroll över tid är den viktigaste faktorn för minskad risk för retinopati och nefropati vid typ 1-diabetes. Förebyggande åtgärder och behandling av riskfaktorer är en ständigt aktuell fråga på diabetesmottagningen för vuxna, men även inom barn- och ungdomsdiabetesvården.

LDL-kolesterol används oftast vid ställningstagande till prevention, men synen på vid vilka nivåer och i vilken ålder som behandling bör inledas skiljer sig åt. European Cardiology Society menar att man bör avstå statinbehandling före 30 års ålder vid diabetes utan andra riskfaktorer eller kärlpåverkan, medan International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes menar att barn med diabetes från 11 års ålder och med LDL-kolesterol ≥ 3,4 mmol/l bör påbörja behandling. Det vetenskapliga underlaget kring långtidsvinster med behandling i dessa åldersgrupper är litet. En observationell kohortstudie genomfördes med data från de nationella barn- och vuxendiabetesregistren med syfte att undersöka associationen mellan LDL-kolesterolnivå och risken för retinopati respektive nefropati hos unga personer med typ 1-diabetes.

Två slutliga kohorter skapades med 11 024 och 12 350 individer med retinopati respektive nefropati som utfall. Fyra LDL-kolesterolkategorier användes: < 2,6 (referenskategori), ≥ 2,6 till < 3‚4, ≥ 3,4 till < 4,1 och ≥ 4,1 mmol/l. De använde Cox-regression för att uppskatta den relativa risken för att drabbas av retinopati eller nefropati i de olika kategorierna av LDL-kolesterol jämfört med referensgruppen, justerat för förväxlingsfaktorer.

Medelåldern var 21 år (42 procent kvinnor). Medelduration av diabetes var 6 respektive 7 år. Medelvärdet för LDL-kolesterol var 2,4 mmol/l och för HbA1c 61 mmol/mol. Med stigande LDL-kolesterol ökade risken för retinopati med 13, 16 och 18 procent för respektive LDL-kolesterolkategori jämfört med referensgruppen. Motsvarande riskökning för nefropati var 15 (inte signifikant), 30 och 41 procent.

Resultaten visar att det redan i intervallet 2,6–3,4 mmol/l fanns en signifikant riskökning för retinopati, oberoende av glykemisk kontroll och andra riskfaktorer, och att LDL-kolesterol ≥ 3,4 mmol/l gav en signifikant ökad risk för nefropati. I deras kohort hade 40 procent LDL-kolesterol över 2,6 mmol/l. Eftersom studiens design inte tillåter dem att diskutera eventuella orsakssamband kan de inte heller uttala sig om vinsten med LDL-kolesterolsänkning hos denna målgrupp. Att besvara den frågan kräver en randomiserad studie.

Källa: lakartidningen.se
Björn Rathsman, med dr, överläkare, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska institutet; Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm
Thomas Nyström, professor, överläkare, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska institutet; VO internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm


Diabetesretinopati betyder att kärlen i ögats näthinna blir skadade på grund av diabetes. Det kan leda till synförändringar eller sämre synskärpa. Därför är det viktigt att du som har diabetes går på regelbundna kontroller av ögonbotten. (1177)
Njurpåverkan vid diabetes, så kallad nefropati, uppstår när blodsockret har varit förhöjt under lång tid. Förekommer hos personer med typ 1- som typ 2-diabetes.