Publicerat 25 mars 2021

Nya prekliniska studier bekräftar verkningsmeknismen för Follicums vävnadsreparerade peptider. Inom ramarna för ett prekliniskt forskningsprojekt har interaktionen mellan en av Follicums vävnadsreparerande peptidfamiljer och en specifik receptor kunnat karakteriseras i detalj.
 

Follicum AB meddelar i veckan att betydande framsteg har gjorts i bolagets utveckling av nya läkemedelsbehandlingar mot diabetes och andra sjukdomar. Inom ramarna för ett prekliniskt forskningsprojekt har interaktionen mellan en av Follicums vävnadsreparerande peptidfamiljer och en specifik receptor kunnat karakteriseras i detalj. Detta innebär stora fördelar i det fortsatta optimeringsarbetet för att avancera bolagets prekliniska projekt till klinisk fas och ökar deras attraktivitet bland potentiella kommersiella samarbetspartner. Follicums längst framskridna läkemedeskandidat, FOL-005, befinner sig redan i klinisk fas 2 för behandling av håravfall.  

Follicum utvecklar vävnadsreparerande peptider som har potential att förbättra behandlingen av en rad olika sjukdomar, bland annat oönskat håravfall och diabetes. Sedan drygt ett år tillbaka bedriver bolaget, tillsammans med Lunds universitet och SARomics Biostructures, ett forskningsprojekt för att studera inbindningen av peptiderna till specifika receptorer på cellers membran. Projektet har erhållit forskningsanslag från Vinnova och delar av arbetet har utförts vid MAX IV-laboratoriet i Lund.

Nyligen genomförda undersökningar som utförts med avancerad röntgenkristallografi har bidragit till en ökad kunskap om hur en av Follicums vävnadsreparerande peptidfamiljer interagerar på atomnivå med en viss receptor. Röntgenbilder med extremt hög upplösning (0,15 nanometer) visar att peptiderna binder till en specifik del i receptorn som bedöms spela en viktig roll för att reparera och skydda organvävnaden vid en rad olika sjukdomstillstånd. Dessa positiva fynd underlättar bolagets fortsatta utveckling av peptidbaserade läkemedel.

- Vårt forskningssamarbete har resulterat i en ännu bättre förståelse för hur en av våra terapeutiska peptidfamiljer påverkar viktiga receptorer på celler som är involverade i vävnadsreparation. Detta underlättar det fortsatta prekliniska arbetet, inte minst inom vårt diabetesprojekt, och ökar möjligheterna att etablera kommersiella samarbeten med globala läkemedelsföretag inför de mer resurskrävande utvecklingsfaserna, säger Follicums vd Jan Alenfall.

Follicums diabetesprojekt omfattar en rad terapeutiska peptider ur två separata substansklasser (peptidfamiljer) som i prekliniska försök har visat sig kunna skydda betaceller och därmed öka deras förmåga att frisätta insulin. Försöken visar att insulinfrisättningen ökar med stigande sockerkoncentration, vilket är en högt eftersträvad egenskap i patienter som har ett högt blodsocker. Inga negativa effekter av peptiderna har hittills påvisats. Peptidernas egenskaper har bekräftats i flera olika prekliniska studier där man även uppmärksammat positiva effekter på vanliga komplikationer till diabetes samt en skyddande effekt på insulinproducerande celler som utsatts för långvarig skadlig exponering av höga sockerkoncentrationer. Detta tyder på en potential att både fördröja och lindra sjukdomen. Projektet befinner sig i preklinisk fas och en första läkemedelskandidat nominerades under 2019.

Källa: Pressmeddelande Follicum