Publicerat 15 augusti 2022

Sedan början av 2000-talet är det allt färre personer med typ 1-diabetes som insjuknar i hjärt-kärlsjukdomar eller avlider. Men variationen i prognos är stor inom patientgruppen och vården kan i linje med det behöva differentieras mera. Det visar en studie från Göteborgs universitet som nyligen publicerades i tidskriften The Lancet Regional Health – Europe.

Historiskt sett har personer med typ 1-diabetes haft en högre risk att dö i hjärt-kärlsjukdomar än människor i allmänhet. Och även om risken fortfarande är tre till fem gånger högre, har risken för den här gruppen stadigt minskat de senaste decennierna. Men skillnader i prognos inom gruppen är stor.

Om en njurpåverkan från diabetessjukdomen föreligger, även i mindre grad, hade det stor betydelse för dödlighet och hjärtsjukdom i den aktuella studien.
– För dem utan njurkomplikationer eller tidigare hjärtsjukdomar – vilka utgör knappt hälften av dem vi studerat – är dödligheten inte större än inom normalbefolkningen i stort, säger Sara Hallström på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som är en av forskarna bakom studien.

I studien har forskarna gått igenom data i nationella register för över 45 000 personer med typ 1-diabetes, och jämfört uppgifterna med en kontrollgrupp på över 220 000 personer. Utöver trenden med minskad risk för hela gruppen kunde de även se att variationen inom patientgruppen var ett av de viktigaste resultaten.
– Det här innebär att vården vid typ 1-diabetes behöver differentieras än mer i hög- och lågriskpatienter med tanke på högt blodsocker, njursjukdom eller hjärtsjukdom, säger Sara Hallström.

Dessutom behöver behandlingen av högriskpatienterna bli mer intensiv än i dag för att uppnå minskad dödlighet även i den gruppen.

Forskarna förväntar sig att prognosen kommer förbättras ytterligare i framtiden.
– Med dagens diabetesvård kommer många barn och unga vuxna med typ 1-diabetes sannolikt ha en god prognos i framtiden eftersom allt större grupper når en god blodsockerkontroll och har fler riskfaktorer välbehandlade vilket resulterar i relativt låg risk för utveckling av njur- och hjärtsjukdom.

Fakta
Studien är utförd av Göteborgs Universitet i samarbete med forskare vid Linköpings universitet och Harvard Medical School.
Studien är publicerad i The Lancet Regional Health – Europe.

Källa: Göteborgs universitet