Publicerat 10 juni 2019

Follicum AB tillkännager i dag inrättandet av ett så kallat Scientific Advisory Board inom diabetesområdet. Syftet är att förstärka kunskapsöverföringen från akademisk forskning till klinisk tillämpning och kommersialisering. Rådet består av 5 internationellt erfarna och välrenommerade experter med lång erfarenhet inom forskningsområden fokuserade på diabetes och dess följdsjukdomar.

- Genom att inrätta ett Scientific Advisory Board förstärker vi bolagets kompetens och kliniska expertis, vilket är viktigt för att både kvalitetssäkra vår utveckling av läkemedel för diabeteskomplikationer och för att attrahera stora diabetesbolag, säger Follicums VD Jan Alenfall. 

- Den sammanlagda expertisen hos medlemmarna i Follicums vetenskapliga råd kommer att ge oss utomordentlig vetenskaplig support och även vägleda oss när det gäller utvecklingen av projektet och att generera resultat av kommersiellt värde. Follicum bedriver en spännande forskning där de nya resultaten inom framför allt diabetiska komplikationer är särskilt lovande, säger det vetenskapliga rådets ordförande Anna Hultgårdh

Medlemmarna i det vetenskapliga rådet;

Professor, Anna Hultgårdh, Kärlväggsbiologi, Lunds universitet. Ordförande i det vetenskapliga rådet, styrelseledamot i och en av grundarna i Follicum AB.

Professor Dame Frances Mary Ashcroft FRS FMedSci, Department of Physiology Anatomy and Genetics, University of Oxford. Ashcroft är ”Fellow of the Royal Society of London”. Hennes forskning är fokuserad på små kanaler i cellens membran vilka är viktiga för insulinfrisättningen. En av hennes viktigaste upptäckter har lett till att nyfödda barn med diabetes inte behöver ges insulininjektioner dagligen utan kan istället ta en tablett vilket leder till att insulin kan frisättas från bukspottkörteln. Ashcroft har erhållit ett antal internationella priser för sina forskningsresultat.

Dr. Gunnar Olsson är legitimerad läkare, docent och tidigare adjungerad professor, Karolinska Institutet, med stor erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Han har arbetat på ledningsnivå inom Global R&D inom Astra/AstraZeneca i mer än 20 år och har omfattande erfarenhet av produktutveckling och ”life cycle management”, samt har bidragit till mer än ett dussin framgångsrika globala produktregistreringar, varav sju uppnått så kallad ”Block Buster status” – med en årlig försäljningsvolym överstigande 1 miljard USD, för läkemedel mot både hjärt- och kärlsjukdomar och mag-tarmsjukdomar.

Professor Göran K. Hansson, Kardiovaskulär Medicin, Karolinska Institutet, vice ordförande i Nobelstiftelsen och ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademin. Hansson studerar sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och immunförsvaret. Han undersöker vad som aktiverar ett oönskat immunförsvar som många gånger är fallet vid kroniska sjukdomar. Nya fynd tyder på att metaboliter av aminosyror kan vara viktiga för att styra cellerna i immunförsvaret. Konceptet testas nu för att se om detta skulle kunna utvecklas till ett nytt läkemedel för behandling av kardiovaskulär sjukdom.

Professor Jan Nilsson, Cardiovascular Research - Immunity and Atherosclerosis, Faculty of Medicine/Department of Clinical Sciences, Lund University.  Jan Nilsson är medlem av Kungliga Vetenskapsakademin, ledamot av Vetenskapsrådets styrelse och tidigare dekanus för Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Hans forskning är inriktad på uppkomstmekanismer för kardiovaskulära komplikationer vid diabetes. Han har även arbetat med utveckling av nya antikroppsbaserade läkemedel mot hjärtkärlsjukdom.

Professor (Sr) Åke Lernmark, EXODIAB: Excellence in Diabetes Research in Sweden, Diabetes och Celiaki, Lund University. Lernmarks forskningsområde är typ 1-diabetes och genetiska faktorer vilka leder till autoimmunitet mot de insulin-producerande celler i bukspottkörteln. Målet är att förstå sjukdomens etiologi genom att ta reda på om specifika miljöer kan trigga den autoimmuna reaktionen. På bas av vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter rankades Lernmark i december 2018 bland topp 10 experter i världen vad gäller typ 1-diabetes.

Läs mer om Åke Lernmark HÄR

Om Follicums peptider
Follicums patentskyddade peptider består av förändrade eller oförändrade fragment av mänskliga proteiner. Urvalet av peptidsekvenser grundar sig på över 20 års akademisk forskning och föregångarna till peptiderna har uppvisat fina effekter på reparation av vävnadsskador, framförallt i blodkärl.

Follicums peptider har visat goda effekter på insulinfrisättning, en effekt som är mer uttalad vid högre blodsockerkoncentration. Peptiderna skulle alltså kunna bidra till att stabilisera blodsockernivåerna, d v s precis det som eftersträvas vid diabetesbehandling. Utöver höga sockernivåer är inflammationsfaktorer normalt förekommande hos diabetespatienter vilket bland annat leder till en försämring av funktionen hos insulin-producerande beta-celler. Follicums peptider har, utöver insulinfrisättningen, visat sig skydda beta-cellerna när de utsätts för höga sockernivåer eller inflammationsfaktorer. Med bibehållen funktion av de kroppsegna beta-cellerna ökar möjligheten för diabetespatienten att kontrollera blodsockernivåerna, och risken för komplikationer minskar därmed. Företaget genomför i dagsläget funktionella djurstudier för att studera direkta effekter av peptiderna på olika diabeteskomplikationer såsom hjärt- och kärlsjukdomar, leversteatos och inflammation. Bolaget har valt en läkemedelskandidat för behandling av diabetes och skyddande av beta-celler. Läkemedelskandidaten har visat unika effekter i in vitro och in vivo-modeller, även när det gäller effekter på diabeteskomplikationer. Läkemedlet kommer framöver att testas i ett prekliniskt program inför kommande kliniska studier.

Källa: Pressmeddelande Follicum
Foto: CRC


Om Follicum AB (publ)
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI.  www.follicum.com

Läs  mer om läkemedlet för stimulering av hårväxt HÄR