Publicerat 9 december 2022

I en genomgång av typ 1-diabetes i världen tecknar australiska forskare en mångfacetterad bild av en sjukdom som blir allt vanligare, som är ojämnt fördelad mellan världsdelar och länder och som drabbar människor i alla åldrar.

Begreppet barndiabetes har med rätta sorterats ut, men förkommer ännu i många sammanhang. Begreppet är missvisande eftersom det har blivit vanligare att diagnosen ges i vuxen ålder, något som lyfts fram av forskarna bakom en review artikel i Current Cardiology Reports. 
Globalt beräknar forskarna att ungefär 60 procent av alla personer med typ 1-diabetes är äldre än 40 år.

Vanligare i nord än i syd
Världens ungefär nio miljoner personer med typ 1-diabetes är ojämnt fördelade. Sjukdomen är vanligast i norra Europa medan färre drabbas av sjukdomen i Asien.

Finland är ett av de länder som har flest fall av typ 1-diabetes i förhållande till befolkningens storlek i olika undersökningar. Den senaste kartläggningen av International Diabetes Federation (IDF) visade att Finland, Sverige, Kuwait, Qatar, Kanada, Algeriet, Norge, Saudiarabien, Storbritannien och Irland hade flest fall av typ 1-diabetes bland barn som var yngre än 15 år.

Riskgener och omgivningsfaktorer
Orsakerna till den ojämna spridningen är flera. Det är väl känt att ärftlighet spelar en viktig roll, men genetiken förklarar inte allt. Det flesta som insjuknar har inte typ 1-diabetes i familjen.
Vid sidan av genetiken söker forskarna efter orsaker i miljön som kan förklara den ojämna spridningen. Forskarna menar att den kontinuerliga ökningen av typ 1-diabetes i världen kan bero på något i den omgivande miljön. 

Forskarna ger en svensk studie som publicerades i Diabetes Care som ett exempel på omgivningsfaktorernas inverkan. I den kunde forskarna visa att diabetesrisken för barn till invandrare ökade ju längre tid de hade vistats i Sverige. För personer med afrikanskt ursprung blir risken till och med högre än för barn till svenskfödda föräldrar.

Får fel diagnos 
Fler än en miljon barn och ungdomar i världen har typ 1-diabetes. Under de senaste decennierna har sjukdomen blivit vanligare, särskilt i låginkomstländer. 

En svårighet, påpekar forskarna, är att uppgifter om antal insjuknande kan vara osäkra, framför allt att patienter får fel diagnos i länder där inte autoantikroppar eller mått på den egna insulinproduktionen används för att säkerställa rätt diagnos. Det kan till exempel leda till att unga personer som egentligen har typ 2-diabetes felaktigt får diagnosen typ 1-diabetes.
 
Artikelns titel: Epidemiology of Type 1 Diabetes

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki