Publicerat 28 december 2022

En stor norsk undersökning visar att den som känner sig ensam löper en betydande ökad risk att insjukna i typ 2-diabetes. Bland de deltagare som på frågan om de känt sig ensamma under de senaste två veckorna svarade ”väldigt mycket” var risken för diabetes fördubblad jämfört med de som inte känt sig ensamma.

Den stora norska HUNT-studien har pågått sedan 1984 och är ett samarbete mellan flera norska vetenskapliga institutioner. Totalt har fler än 240 000 individer bidragit med data till denna databas. Deltagarna har vid flera tillfällen svarat på frågeformulär, genomgått kliniska undersökningar och lämnat olika prover.

HUNT-studien och diabetes
Bakgrunden till den här delen av HUNT-undersökningen är att tidigare forskning visat att psykologisk stress, till exempel känslor av ensamhet, ökar risken för typ 2-diabetes. Orsakerna tros vara att stressen ökar kroppens resistens mot insulin liksom att olika stresshormoner utsöndras. Båda processerna ökar nivån av socker i blodet och ökar risken för en diabetesdiagnos. Stress medför också ofta att ätbeteendet förändras, till exempel ökar intaget av sockerhaltiga drycker och livsmedel med högt socker- och fettinnehåll när personer är mer ensamma. Detta ökar risken för viktuppgång och därmed också risken för typ 2-diabetes.

Ensamhet och diabetes
Efter att deltagare med redan konstaterad typ 1- eller typ 2-diabetes och deltagare vars blodprovssvar (framför allt blodglukos) av olika anledningar inte var tillgängliga uteslutits ur undersökningen återstod drygt 24 000 deltagare. Totalt rapporterade 13 procent av dessa att de känt sig ensamma under de senaste två veckorna.
Det forskarna framför allt var intresserade av var hur många av studiedeltagarna som insjuknade i typ 2-diabetes och hur de upplevde känslor av ensamhet, depression och sömnlöshet. Efter drygt 20 år hade 1179 individer insjuknat.

Dubbelt så hög risk
Enligt författarna visar resultaten att deltagare som rapporterat att de "väldigt ofta" känt sig ensamma löpte dubbelt så stor risk att insjukna i typ 2-diabetes jämfört med de som hade svarat att de inte känt sig ensamma.
Studien fann inte att depression eller sömnsvårigheter förklarade den totala effekten av känslor av ensamhet på risken för typ 2-diabetes i denna kohort. Men forskarna menar att effekten inte helt kan uteslutas och att studier med högre mätfrekvens krävs för att studera det eventuella sambandet.  

Information om studien: Loneliness increases the risk of type 2 diabetes: a 20 year follow-up – results from the HUNT study

Länk till artikeln i tidskriften Diabetologia

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki