Publicerat 11 maj 2021

I slutet av 1990-talet sänktes blodsockergränsen för när diagnosen typ 2-diabetes ska ställas. Anledningen var att vården och behandlingen kommer för sent i sjukdomsprocessen, många hade redan komplikationer innan de fick diagnosen.

Nu visar ny forskning från Norge att risken för hjärt-kärlsjukdom ökar även vid enbart ett måttligt förhöjt blodsocker, ett värde under gränsen för diabetes.
Den norska studien är mycket stor. Ur patientregistret uteslöts de som hade en diabetesdiagnos och de som hade haft en hjärtinfarkt eller en stroke. Totalt återstod 159 731 vuxna personer.
Därefter delades deltagarna in i olika grupper beroende på slumpvis tagna prover på deras blodsockerhalt. Proverna var inte tagna i fast utan vid tillfällen när de hade gjort ett vårdbesök.
Normalt blodsockervärde definierades som lägre än 7.8 mmol/L. något förhöjt som 7.8 till 11.0 mmol/L och allt över det som för högt.

Den tysta processen
Syftet med studien är det välkända faktum att processen mot typ 2-diabetes ofta är långsam. Den kan ha pågått i flera år innan sjukdomen är ett faktum. Förloppet är också ”tyst”, det vill säga den blivande diabetikern känner inte av vad som håller på att hända.
Typ 2-diabetes är även känt för att markant öka risken för hjärt-kärlsjukdomar och stroke.
Forskarnas fråga var – hur är riskerna innan diagnosen ställs?

Resultatet är dåliga nyheter för alla de som befinner i vad som professionen kallar för prediabetes, det vill säga ett förstadium till typ 2-diabetes med något förhöjda blodsockervärden.
Deltagarna följdes i upp till 12.7 år, de som drabbades av hjärtsjukdom eller stroke utgick ur studien liksom de som avled.
Forskarna registrerade och justerade risken för ålder, kolesterolvärde, blodtryck, kroppsvikt, rökning, utbildningsnivå och civilstånd.
Jämfört med de som hade normala blodsockernivåer (7,8 mmol/L eller lägre) löpte de med ett gränsvärde (7.8–11.0 mmol/L) en högre risk för sjukdomarna, 29 procent högre för såväl hjärtsjukdom som stroke.
När de som hade höga blodsockervärden (mer än 11.0 mmol/L) var riskerna än högre att drabbas.

Screening viktigt
När forskarna tog hänsyn till om deltagaren var en man eller en kvinna kunde de se en tendens att risken för kvinnor under 65 år var något högre.
”Den här studien betonar att risken för hjärt-kärlsjukdomar (och stroke) börjar under diagnosgränsen för diabetes och att screening av tillfälliga blodsockernivåer, även för de som inte misstänks ha diabetes, är viktigt.” sammanfattar de norska forskarna.

Förslag till nya riktlinjer
Som en tanke publicerar i stort sett samtidigt The US Preventive Services Task Force förslag till nya riktlinjer. Det är en oberoende panel av experter som granskar vetenskapliga bevis och rekommenderar effektiva kliniska förebyggande åtgärder inom området primärvård.
Förslaget, som har titeln ”Tidig screening för diabetes och prediabetes” förordar att alla i åldrarna 35 till 70 år som är överviktiga eller feta ska screenas för prediabets och typ 2-diabetes var tredje år.

Länk till den norska studien i tidskriften BMJ Open Diabetes
Casual blood glucose and subsequent cardiovascular disease and all-cause mortality
https://drc.bmj.com/content/9/1/e001928

Länk till de amerikanska förslagen till nya rekommendationer
Task Force Issues Draft Recommendation Statement on Screening for Prediabetes and Type 2 Diabetes
https://uspreventiveservicestaskforce.org/

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki