Publicerat 19 maj 2020

Dr Ingrid Wernstedt Asterholm vid Göteborgs universitet har fått ett forskningsanslag på 1 977 000 kronor av oss på Diabetes Wellness Sverige för sitt projekt "Succinate-induced glucose uptake in skeletal muscle - a new therapeutic target for diabetes?"

Vårt syfte på stiftelsen Diabetes Wellness Sverige är att öka allmänhetens kunskaper om diabetes och att ge olika typer av stöd till diabetiker i väntan på ett fungerande botemedel samt att stödja forskningen kring diabetes. Project Grant är ett forskningsanslag som delas ut till forskningsprojekt relaterade till både typ 1- och typ 2-diabetes där stiftelsen ser störst förutsättningar för att komma ett steg närmare en lösning kring gåtan diabetes.Ingrid Wernstedt Asterholm arbetar i dag på institutionen för fysiologi (metabolisk fysiologi) vid Göteborgs universitet och erhåller 1 977 000 för sitt projekt ”Succinate-induced glucose uptake in skeletal muscle – a new therapeutic target for diabetes?”
  - Varför började du forska?
 Svårt att svara exakt, men det var flera bidragande faktorer tror jag. Jag har så länge jag kan minnas gillat att experimenteraoch göra saker på mitt sätt snarare än att upprepa vad andra gjort. Sedan fick jag tidigt ett intresse för djur och natur från min familj. En annan viktig faktor är att jag hade fantastiska lärare i de naturvetenskapliga ämnena under högstadiet och gymnasiet, och min biologilärare uppmuntrade mig att pröva på medicinsk forskning. Under gymnasiet hade jag dessutom turen att få ett sommarforskarstipendium, vilket gav mig inblick i hur livet som forskare kunde se ut. Jag fann att jag attraherades enormt av att teoretiskt kunna tänka ut hur kroppen och cellerna fungerar och därefter, med egna händer, testa dessa idéer experimentellt – och den tanken attraherar mig fortfarande och det har egentligen aldrig funnits något annat jag hellre vill göra. Sedan rullade det på med såväl framgångar som motgångaroch under resans gång har jag haft stöttande handledare och kollegor vilket inte minst är viktigt när forskningen går mindre bra. 

- Varför valde du att forska inom diabetes? 
Diabetes är en sjukdom som orsakar stort lidande för de drabbade och deras anhöriga. Därför tycker jag att det är viktigt att finna bättre strategier för att förebygga, behandla och helst bota diabetes. Det finns förstås många sjukdomar utöver diabetes som är värda att beforskas, men under studietiden märkte jag att jag har viss fallenhet för fysiologi, särskilt metabolism (ämnesomsättning) och kanske framför allt för hur processer på olika håll i kroppen samverkar och påverkar huruvida vi blir sjuka eller uppnår optimal funktion (dvs en kropp som klarar av olika sorters påfrestningar utan att bli sjuk)Således tror jag att jag har störst chans att göra skillnad om jag lägger min energi på ett forskningsområde som både intresserar mig och passar min förmåga.

- Kan du berätta mer om projektet
Man kan säga att projektet uppkkom av en lyckosam slump. Vi hade noterat att metaboliten succinat frisätts i ökad mängd från fettväven vid övervikt/fetma. Baserat på andras forskning tänkte vi oss att denna ökade succinatfrisättning skulle kunna trigga inflammatoriska processer i fettväven. När vi testade den idén fann vi dock helt andra saker. Det tog oss ett tag att förstå helhetsbilden, men kortfattat så upptäckte vi att möss som fick succinat sänkte sin insulinfrisättning från bukspottkörteln, men trots denna insulinsänkning klarade mössen glukosbelastning bättre än kontrollerna. Våra preliminära data visar att vårt oväntade fynd kan förklaras av att succinat förbättrar glukosupptaget i musklerna, antagligen via en process som är oberoende av insulin. Effekten som vi ser av succinat påminner mycket om det som sker vid fysisk träning. Jag sökte därför upp en kollega (Dr Ulrika Andersson Hall) som forskat mycket på träningseffekter och hon kunde bekräfta att vid träning ser man en dramatisk ökning av succinat i blodbanan (mycket högre nivåer än de som ses vid fetma). Det verkar alltså som vi har sprungit på en tidigare okänd mekanism för hur kroppen kan reglera sitt blodsocker. 
I detta grundläggande forskningsprojekt belyser vi en potentiellt insulinoberoende mekanism som stimulerar glukosupptag i skelettmuskeln. Dessutom kommer vi att testa om denna mekanism förbättrar glukoshomeostasen i musmodeller av typ 1- och typ 2-diabetes.

- Vad är målet med projektet? 
Vid diabetes är glukosupptaget sänkt på grund av för låga insulinnivåer och/eller insulinresistens. Många diabetiker behöver därför injicera sig med insulin. Insulinbehandling har dock sina biverkningar och det skulle därför vara fördelaktigt om det fanns fler behandlingsalternativ. Det övergripande målet med projektet är att identifiera en ny behandlingsstrategi för diabetes genom att utröna den molekylära mekanismen för hur ökade succinatnivåer leder till förbättrad blodsockerreglering.


Text: Ann Fogelberg
Foto: Privat