Publicerat 24 februari 2020

Sambandet djupa blodsockerfall och försämrade kognitiva funktioner hos barn med typ 1-diabetes är i forskningen väl undersökt och beskrivet. Men hur det är med de äldre är mer okänt, bland de som har haft sjukdomen i många år och haft flera, kanske många, djupa blodsockerfall. Hur har deras kognition påverkats av sjukdomen?
I en artikel i tidskriften Diabetes Care har forskare från USA undersökt sambandet. Det är första gången sambandet undersökts i större skala.

Begreppet kognition brukar beskrivas som en samling mentala processer; tänkande, episodiskt minne, uppmärksamhet, språklig rörlighet och informationshantering.
Nu, när diabetiker med hjälp av insulin överlever längre, blir frågan alltmer aktuell om vad som händer efter många år med sjukdomen och efter många djupa blodsockerfall.
För att hjärnan ska fungera normalt behöver den glukos. Ett djupt blodsockerfall kan i värsta fall leda till döden. Det är ett tillstånd som icke-diabetiker inte upplever, inte ens efter en tids svält eller fasta.
Att ett kritiskt lågt blodsocker för stunden påverkar hjärnan på en mängd olika sätt är klarlagt. Forskare kan med sofistikerade instrument studera förloppet i realtid.

Varannan hade drabbats
Forskare vid University of California, San Francisco, USA, har undersökt vad som händer typ 1-diabetiker äldre än 65 år genom att jämföra två grupper av patienter som haft sjukdomen en längre tid.
Den ena gruppen var de som hade rapporterat djupa blodsockerfall, dels under de senaste tolv månaderna och dels under hela sjukdomstiden. Djupa blodsockerfall definierades som situationer vilka hade krävt sjukvård, Den andra gruppen hade inte haft så allvarliga sockerfall.

Sjukvårdskrävande insulinkänning
Var tredje av de 718 deltagarna hade varit med om insulinkänningar som krävde sjukvårdsinsatser under det senaste året, 50 procent någon gång under sjukdomstiden. Den gruppen jämfördes med de som inte hade drabbats av blodsockerfall.
Samtliga deltagare utförde samma standardiserade kognitionstest.
”Det blir allt viktigare att förstå sambandet mellan svåra blodsockerfall och kognition bland äldre vuxna med typ 1 diabetes eftersom det är en fortlöpande allt större befolkningsgrupp”, skriver forskarna.

Presterade sämre
Resultatet av jämförelsen visade att de som hade drabbats av djupa blodsockerfall på flera sätt presterade sämre än de som hade klarat sig utan. Detta gällde såväl under livstiden som under de senaste tolv månaderna.
De deltagare som vid flest tillfällen (fyra eller fler) under det senaste året och de som hade haft flest under sin livstid hade de sämsta resultaten på testerna. De som inte hade drabbats hade de bästa resultaten.

Den åldrade hjärnan
Djupa blodsockerfall är vanligt vid typ 1 diabetes. Forskarna skriver att årligen drabbas mellan 30 och 50 procent. Bland äldre, över 65 år, och de som har haft diabetes i mer än 40 år, är det ännu vanligare.
Framsteg i behandlingen av typ 1 diabetes gör att typ 1 diabetiker lever längre och löper därför större risk för flera sjukdomar som framför allt drabbar äldre, till exempel kognitiv svikt och demens.
Studier har visat att det finns ett samband mellan försämrad kognition och typ 2 diabetes, liksom det finns ett sådant förhållande för barn med typ 1 diabetes. När det gäller äldre typ 1 diabetiker har sambandet hittills inte varit lika styrkt.

Krävande egenvård
Forskargruppen för ett resonemang om att med tanke på den krävande egenvården vid insulinbehandlad diabetes är det viktigt att ha i åtanke att kognitiv nedsättning kan försämra förmågan hos patienten att korrekt hantera sin sjukdom, exempelvis komma ihåg när senaste insulindosen togs.
Våra resultat understryker vikten av fortsatt vaksamhet och hantering för att förhindra svåra blodsockerfall hos denna äldre befolkning. Detta eftersom den åldrande hjärnan kan vara särskilt mottaglig för allvarlig hypoglykemi-relaterad kognitiv nedgång

Länk till en sammanfattning av artikeln i tidskriften Diabetes Care:
Severe Hypoglycemia​ and Cognitive Function in Older Adults With Type 1 Diabetes

Källa: Diabetesportalen, Tord Ajanki