Publicerat 22 maj 2023

I en studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Brain Communications presenterade forskare från Institutionen för klinisk vetenskap och enheten för Klinisk minnesforskning vid Lunds universitet resultat som visar att det finns genetiska riskmarkörer för typ 2-diabetes som kan vara kopplade till en ökad risk för demenssjukdom. Det betyder att en ärftlighet för diabetes också kan innebära att en persons risk för demens kan vara förhöjd.

Personer med typ 2-diabetes har en fördubblad risk att utveckla demens jämfört med den övriga befolkningen. I dag ökar både förekomsten av diabetes och demens i takt med att befolkningen åldras, och båda är sjukdomar som orsakar mycket lidande. I tidigare studier har forskare påvisat att det finns ett samband på befolkningsnivå mellan diabetes och demens, men ingen studie har kunnat påvisa ett orsakssamband mellan typ 2-diabetes och demens. I den aktuella studien har forskarna använt sig av genetiken för att undersöka sambandet och kopplingen mellan sjukdomarna.
– Här undersöker vi en aspekt av varför typ 2-diabetes är kopplat till demens genom att undersöka om gemensamma genetiska riskfaktorer finns för båda sjukdomarna, säger Elin Dybjer, forskare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Lunds universitet och studiens huvudförfattare.

I studien ingick drygt 29 000 vuxna personer med en medelålder på 55 år från studien Malmö Kost Cancer där deltagarna följts upp under 20–30 år. En av studiens styrkor är att demensdiagnoserna har bekräftats av läkare vid Minnesklinken vid Skånes universitetssjukhus med hjälp av uppgifter från medicinska journaler, CT-/MR-avbildningar och ryggmärgsprover. Tack vare detta blir demensdiagnoserna mycket specifika och innefattar bland annat Alzheimers sjukdom, vaskulärdemens och blanddemens.

I analyserna beräknades personernas ärftliga risk för typ 2-diabetes genom ett ”polygenic risk score”, ett värde som summerar ett stort antal genetiska variationers påverkan på risken att få typ 2-diabetes. Sambandet mellan den ärftliga risken att få typ 2-diabetes och risken att få olika typer av demens beräknades därefter. Här fann man ett samband mellan demens (särskilt vaskulärdemens) och genetiska variationer kopplade till risk för typ 2-diabetes.

I en ytterligare analys försökte forskarna sedan beräkna om ett orsakssamband finns mellan diabetes och demens, genom den moderna genetikbaserade metoden Mendelsk randomisering som kan säga något om orsakssamband i forskning. I enlighet med vad andra studier tidigare visat kunde dock inget orsakssamband mellan de två sjukdomarna påvisas. Även om det inte är sjukdomen diabetes i sig som orsakar demens är det dock av stort värde att veta att det finns genetiska riskfaktorer som kan påverka risken att få båda sjukdomarna.
– Resultaten visar att personer med ärftlig risk för typ 2-diabetes kan ha större risk att utveckla vaskulärdemens. Det kan i framtiden leda till mer preventiva åtgärder för berörda personer, förklarar Elin Dybjer.

Denna vetskap kan i framtiden bidra till att sjukvården kan arbeta mer med inriktade förebyggande strategier. Vidare studier skulle också kunna leda till att man i framtiden kan identifiera personer med diabetes som riskerar att insjukna i demens, och kanske även till att man kan anpassa behandlingen för dessa personer.

Länk till artikeln i sin helhet i Brain Communications 
Polygenic risk of type 2 diabetes is associated with incident vascular dementia: a prospective cohort study

Källa: Diabetesportalen/Camilla Selberg
Foto: Pixabay