Publicerat 19 augusti 2022

Många lider av korta men upprepade andningsuppehåll under sömnen, så kallad obstruktiv sömnapné. Övervikt och typ 2-diabetes är de mest kända riskfaktorerna. Nu har forskare undersökt hur det är bland normalviktiga typ 1-diabetiker. Området har varit relativt outforskat. Resultaten visar att också bland typ 1-diabetiker är obstruktiv sömnapné vanligt och vanligare än bland befolkningen i stort.

Olika beräkningar pekar på att fler än en halv miljon svenskar är drabbade av andningsuppehåll i sömnen, många vet inte själva att de är drabbade. Konsekvenserna är många, förutom att sömnen blir störd, ibland flera hundra gånger varje natt, med följande trötthet på dagen, så innebär den nattliga stressen, påslaget av stresshormoner, en rad hälsofaror. Till exempel stiger blodtrycket, risken för hjärt- kärlsjukdomar ökar, kroppens ämnesomsättning störs och risken för diabetiker att drabbas av komplikationer ökar.

Faktorer som ökar risken
Forskarna använde en stor brittiska databas med individers medicinska data i anonymiserad form (The Health Improvement Network). I studien som är publicerad i tidskriften Diabetologia jämfördes drygt 34.000 personer med typ 1-diabetes med nästan 130.000 som inte har sjukdomen. Ingen skulle ha obstruktiv sömnapné när studien startade. 

Syftet var att jämföra hur många i vardera gruppen som utvecklade obstruktiv sömnapné under studiens gång. Deltagarna matchades vad gäller ålder, kön och BMI (body mass index). 

Resultatet visade att faktorer som ökade risken för obstruktiv sömnapné i båda grupperna var högre ålder, manligt kön, övervikt, behandling med blodtryckssänkande eller blodfettssänkande läkemedel.

En annan mekanism
När studien avslutades under den i medeltal fem och ett halvt långa uppföljningstiden hade 0,41 procent av icke-diabetikerna utvecklat obstruktiv sömnapné. Motsvarande siffra bland personer med typ 1-diabetes var 0,64 procent. Forskarna fann inte heller något samband mellan kroppsvikt och obstruktiv sömnapné bland personer med typ 1-diabetes.

Risken att drabbas var således större bland de med typ 1-diabetes trots att de inte var överviktiga. ”Resultatet tyder på att en annan mekanism kan spela en roll vid utvecklingen av obstruktiv sömnapné hos personer med typ 1-diabetes,” skriver forskarna.

Risk of incident obstructive sleep apnoea in patients with type 1 diabetes: a population-based retrospective cohort study
Länk till studien

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki