Det finns många beprövade behandlingar och hjälpmedel för dig som fått diabetes. Dessa skiljer sig oftast åt beroende på vilken typ av diabetes du har.

Blodsockermätare
Att hålla blodsockret på normal nivå är en av de viktigaste saker du kan göra för att förhindra följdsjukdomar vid diabetes. Ett av de effektivaste verktygen för detta är en blodsockermätare.

Det finns många olika varianter med olika funktioner. Det finns de som enbart kontrollerar glukos i blodet och mer avancerade kombinationsmätare där det också är möjligt att mäta kolesterolhalten i blodet.

Vissa mätare ha en sensor som är fäst på armen där man kan läsa av sina värden. Detta gör att man slipper sticka sig i fingret varje gång man vill se blodsockernivån.

Insulinpump
En insulinpump är ett alternativ till dagliga injektioner för personer med typ 1-diabetes. Syftet med pumpen är att få en jämn blodsockernivå.

Pumpen är en elektronisk apparat  som jobbar för att imitera hur en bukspottkörtel fungerar. Pumpen kan fästas på samma ställen där du vanligtvis injicerar, och insulinet tillförs via en slang som är kopplad till ett så kallat infusionsset som fästs på kroppen.

Många tycker det är lättare att styra blodsockret med en pump, samt att livskvaliteten förbättras. Lösningen fungerar dock inte för alla; vissa upplever att det är jobbigt med en slang som hela tiden ska vara inkopplad under huden, samt att de får upprepade inflammationer i insticksstället och stopp i slangen.

Insulinpennor
En insulinpenna innehåller en insulinampull och en doseringsenhet. Olika pennor används till basal- och bolusinsulin.

Det finns engångspennor som innehåller en förfylld insulinpatron. När alla doserna i engångspennan har använts kasseras pennan.

Det finns även återanvändbara insulinpennor som inte har en fast insulinpatron inuti utan när allt insulin i patronen har använts byts patronen ut mot en ny. Insulinpatronerna passar för en viss typ av penna och kan inte användas i andra pennmodeller.

Varje typ av insulinpenna har sina för- och nackdelar. Förfyllda engångspennor är ofta lättare, mindre och enklare att använda, eftersom de inte behöver vara konstruerade för att ladda nya insulinpatroner. I gengäld har vissa typer av påfyllningsbara pennor vissa funktioner, bland annat minne, som förfyllda pennor inte har.

Läkemedel
Semaglutid
säljs under varumärken som Ozempic, Wegovy och Rybelsus. Läkemedlet används för behandling av typ 2-diabetes genom att sänka blodsockret och på senare tid även obesitas.

Den aktiva substansen är en glukakonlik peptid, som liknar hormonet glukakonlik peptid-1 (GLP-1), som frisläpps i mag- och tarmkanalen när man äter. 

Vid behandling av vuxna patienter med typ 2-diabetes kan semaglutid användas som komplement till kost- och motionsåtgärder. Användningen för obesitas och viktminskning beror på att semaglutid även agerar aptitdämpande, bland annat genom att genom att fördröja magsäcken tömmning.

Metformin tillhör gruppen biguanider och används för att behandla typ 2-diabetes. Ämnet verkar genom att uppreglera de insulinberoende GLUT4-transportörerna i musklerna vilket leder till att mer socker kan tas upp från blodbanan.  Det verkar även genom att att hämma glukoneogenesen i levern vilket gör att mindre nytt socker skapas.

Metformin utsöndras via urinen och vid nedsatt njurfunktion finns en risk att det ackumuleras i blodet vilket kan leda till laktacidos. Detta är en allvarlig komplikation och därför krävs det särskilda överväganden vid eventuell metforminbehandling av patienterna.

De vanligaste biverkaningarna är mag-tarmbesvär varför man vid behandling börjar med en lägre dos som sedan successivt ökar tills önskad effekt uppnåtts.