Det finns många beprövade behandlingar och hjälpmedel för dig som fått diabetes. Dessa skiljer sig oftast åt beroende på vilken typ av diabetes du har.

Insulinpump...

 

Insulinpenna...

 

Blodsockermätare...

 

Läkemedel

Semaglutid
Semaglutid säljs under varumärken som Ozempic, Wegovy och Rybelsus. Läkemedlet används för behandling av typ 2-diabetes genom att sänka blodsockret och på senare tid även obesitas.

Den aktiva substansen är en glukakonlik peptid, som liknar hormonet glukakonlik peptid-1 (GLP-1), som frisläpps i mag- och tarmkanalen när man äter. 

Vid behandling av vuxna patienter med typ 2-diabetes kan semaglutid användas som komplement till kost- och motionsåtgärder. Användningen för obesitas och viktminskning beror på att semaglutid även agerar aptitdämpande, bland annat genom att genom att fördröja magsäcken tömmning.

Metmorfin
Metformin tillhör gruppen biguanider och används för att behandla typ 2-diabetes. Ämnet verkar genom att uppreglera de insulinberoende GLUT4-transportörerna i musklerna vilket leder till att mer socker kan tas upp från blodbanan.  Det verkar även genom att att hämma glukoneogenesen i levern vilket gör att mindre nytt socker skapas.

Metformin utsöndras via urinen och vid nedsatt njurfunktion finns en risk att det ackumuleras i blodet vilket kan leda till laktacidos. Detta är en allvarlig komplikation och därför krävs det särskilda överväganden vid eventuell metforminbehandling av patienterna.

De vanligaste biverkaningarna är mag-tarmbesvär varför man vid behandling börjar med en lägre dos som sedan successivt ökar tills önskad effekt uppnåtts.

Insulinpump
Blodsockermätare
Läkemedel
DW Podden (34) (1)