Publicerat 23 februari 2022

Professor Marcus Lind vid NU-sjukvården i Trollhättan har fått ett forskningsanslag på 2 000 000 kronor av oss på Diabetes Wellness Sverige för sitt projekt ”A randomized double-blind clinical trial comparing Hypochlorous Acid and Polyhexamethylene biguanide in treating diabetic foot ulcers”.

Vårt syfte på stiftelsen Diabetes Wellness Sverige är att öka allmänhetens kunskaper om diabetes och att ge olika typer av stöd till diabetiker i väntan på ett fungerande botemedel samt att stödja forskningen kring diabetes. Project Grant är ett forskningsanslag som delas ut till forskningsprojekt relaterade till både typ 1- och typ 2-diabetes där stiftelsen ser störst förutsättningar för att komma ett steg närmare en lösning kring gåtan diabetes.
Marcus Lind arbetar i dag på NU-sjukvården och erhåller 2 000 000 för sitt projekt ”A randomized double-blind clinical trial comparing Hypochlorous Acid and Polyhexamethylene biguanide in treating diabetic foot ulcers”.

Dakins lösning – ett möjligt behandlingsalternativ för svårläkta fotsår  
- Svårläkta diabetesfotsår är knepiga att behandla. Vi vet att svårläkta sår kan leda till amputationer, vilket också är förknippat med förkortad livslängd hos patienter. Vi vet också att personer som lider av svårläkta diabetesfotsår har nedsatt livskvalitet och i många fall också nedsatt arbetsförmåga. Det är av stor vikt att behandlande personal får tydlig vägledning vid behandling av svårläkta fotsår, vilket är förhoppningen att studien ska leda till.

Trots riskerna med diabetesfotsår konstaterar internationella expertgrupper avseende ”diabetesfoten” att studier på området saknas. Det finns ett behov av välgjorda, randomiserade, studier för behandling av diabetesfotsår eftersom denna typ av studier kan ge tydlig vägledning om vilken behandling som är mest gynnsam för patienten.

Ett viktigt fokus inom diabetesvården är att förhindra att diabetessår uppstår eftersom sjukdomen ofta bidrar till att sår läker långsammare. Om sår ändå uppstår är det av betydelse att få snabb och effektiv behandling. I den aktuella studien undersöks en antiseptisk lösning kallad Dakins lösning som behandlingsalternativ.

Dakins lösning har använts av den aktuella forskningsgruppen i klinisk praktik med goda resultat. Lösningen är en så kallad generisk substans och har funnits under lång tid. Behandlingen är billig och skulle kunna få stor spridning världen över om studien visar att lösningen är effektiv mot svårläkta diabetesfotsår.

I Dakins lösning ingår hypoklorsyra, ett ämne som kroppens egna vita blodkroppar utsöndrar, vilket skulle kunna vara en orsak till effektiv sårläkning. Den antiseptiska lösningen har använts sedan lång tid tillbaka, t ex av tandläkare för rengöring av rotkanaler och av amerikansk militär för behandling av sår.

Vår förhoppning är att studien ska visa klara resultat på om Dakins lösning är en effektiv behandling av diabetesfotsår och utgöra ett välgrundat underlag i behandlingsriktlinjer. Den aktuella studien är en s.k. dubbelblind randomiserad prövning, vilket innebär att varken behandlande personal, forskare eller patienter kommer ha information om vilken behandling som ges till den enskilde patienten. Dakins lösning kommer att jämföras mot den vanligaste behandlingen som idag används vid diabetesfotsår. Över 200 patienter vid 15 sjukhus i Sverige planeras delta i forskningsstudien.

- Varför började du forska?
Jag har alltid tyckt att forskning är en viktig del i medicinen. I kliniken använder vi behandlingar som finns tillgängliga. Men det finns inom alla områden individer som inte får bra effekter av behandlingar. För dessa är möjligheten nya behandlingar via forskning. Det var min utgångspunkt att försöka förbättra behandlingar.

- Varför valde du att forska inom diabetes?
Diabetes är ett spännande område som inbegriper många komponenter. Såväl psykologi, livsstil, medicinering är viktiga delar och flera olika organsystem kan påverkas. Dessutom finns hela spektrumet med yngre barn till äldre personer som gör det extra intressant.

- Vad är målet med projektet i ett större perspektiv?
Målet med detta projekt är att förbättra behandlingar för personer med diabetes och fotsår. Jämfört med flera andra områden är detta ett eftersatt område vad gäller evidens och jämförande studier. Men det är ett mycket viktigt område inom diabetes som behöver ytterligare fokus. Fotsår är besvärligt för patienter och kan även vara det för anhöriga och kan ge allvarliga komplikationer såsom leda till amputationer. I projektet kommer vi utvärdera en behandling med s.k. Dakins lösning för att se om den förbättrar sårläkning jämfört med behandlingar som används idag vid diabetessår. I så fall skulle den kunna användas för många patienter i världen. I projektet föreligger ett nära samarbete mellan olika discipliner, såväl med Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi Göteborgs universitet som med Karin Bergqvist som är doktorand och distriktsläkare i projektet och har ett stort intresse för behandling av diabetesfotsår

- Vad har du kommit fram till gällande din tidigare forskning?
Jag har sysslat med ganska många olika områden inom diabetes. Ett viktigt område har varit glukossensorer, s.k. CGM. Där utförde vi bland de första oberoende studierna för att kartlägga hur väl de fungerade för att mäta blodsocker. Sedan var vi ansvariga för en av de två randomiserade kliniska prövningar som ligger till grund till att personer med typ 1-diabetes och insulininjektioner i dag brett använder behandlingen i världen, den s k. GOLD-studien.  Andra viktiga områden har varit inkretinbaserad behandling för de personer med typ 2-diabetes som haft sjukdomen under många års tid och som behöver insulinbehandling. Ett annat viktigt område har varit att studera riskfaktorer för följdsjukdomar till diabetes och prognos.

- Hur tycker du att diabetesforskningen har förändrats sedan du började forska inom diabetes?
Inom typ 1-diabetes börjar fokus skiftas allt mer till att försöka komma åt immunologiska processer som leder till sjukdomen och även ett ökat fokus på ö-cellsbehandling. Vi har i dag kommit mycket längre vad gäller att stabilisera blodsockret med insulinpumpar och CGM. Ett stort fortsatt fokus är också på att utveckla dessa avancerade pumpar ytterligare och att förbättra teknik och stöd för personer med typ 1 diabetes med hjälp av teknik för insulindosering. Vid typ 2-diabetes har vi nu läkemedel med extra bra skydd vad gäller hjärta/kärl och njursjukdomar. Det hade vi inte när jag började min forskning. Ett stort fokus är på att optimera dessa behandlingar för att förbättra prognosen ytterligare. Vidare finns det i dag behandlingar som förbättrar blodsockret vid typ-2 diabetes och samtidigt ger viktnedgång. Det hade vi inte när jag började min forskning. Nu fokuserar man på att ta fram behandlingar som har ännu mer kraftfulla effekter för såväl blodsockerreglering samt viktnedgång. Jag tror och hoppas också att ett ökat fokus kommer ske på behandling av diabetesfotsår eftersom ett stort behov finns där.

 - Inom vilket område av diabetesrelaterad forskning ser du i dag den snabbaste utvecklingen och vad tror du kommer att hända inom de närmaste tio åren?
Här ska man vara försiktig med att ”gissa” eftersom det är vanligt att man inte når så snabbt till mål i forskningen som man önskar. Jag tror dock det finns en relativt stor möjlighet att immunologiska behandlingar kommer förekomma inom typ 1-diabetes inom 10 år som kan motverka grundsjukdomen. Likaså tror jag att vi kommit längre i ö-cellsbehandling även om jag är osäker på om det kommer användas mer brett i klinisk praktik. Ifall vi får immunologiska behandlingar inom typ 1-diabetes tror jag också vissa grupper inom klinisk typ 2-diabetes kommer kunna ha nytta av dessa behandlingar. Jag tror också att det kommer finnas ännu mer effektiva behandlingar vid typ 2-diabetes vad gäller metabol kontroll.

Text: Ann Fogelberg
Foto: Anette Juhlin