Publicerat 4 september 2023

Risken för diabetes är ökad i många invandrargrupper i Sverige liksom i andra europeiska länder. Detta gäller även graviditetsdiabetes. Graviditetsdiabetes medför en ökad risk för utveckling av typ 2-diabetes och även för hjärt- kärlsjukdomar.

De studerade förekomst av alla typer av diabetes under graviditet, både graviditetsdiabetes med debut under graviditeten och känd typ 1- och typ 2-diabetes. De använde nationella registerdata från Medicinska födelseregistret, Patientregistret och Befolkningsregistret. Alla registrerade graviditeter med barn födda under tiden 1998 till 2018 ingick. Kvinnor i första och andra generationens invandrare jämfördes med svenskfödda kvinnor respektive svenskfödda kvinnor med två svenska föräldrar. Relativa risker räknades fram med Cox-regression, hazardkvot (HR) och 99 procents konfidensintervall (99KI), justerat för ålder, bostadsregion i Sverige, utbildningsnivå, civilstånd, socioekonomisk status och samsjuklighet. Totalt inkluderades i förstagenerationsstudien 1 238 199 graviditeter, med 26 429 fall av diabetes, och i andragenerationsstudien 989 986 graviditeter med 17 938 fall av diabetes.

Hos första generationens invandrade kvinnor var förekomsten av diabetes generellt högre än hos svenskfödda kvinnor, och risken hos kvinnor från Östeuropa, Afrika och Asien var drivande. Detta gällde också för graviditetsdiabetes, med en fördubblad risk generellt och högst risk för kvinnor från Afrika och Asien. Vid känd typ 2-diabetes sågs även en högre risk för kvinnor från Latinamerika. Förekomsten av typ 1-diabetes var däremot generellt lägre bland invandrarkvinnor och även lägre i de flesta studerade grupperna.

Hos andra generationens invandrarkvinnor var förekomsten av diabetes totalt också högre, om än inte på samma nivå som hos första generationens invandrarkvinnor. Ökad risk generellt fanns hos kvinnor med föräldrar från Östeuropa, Afrika och Asien, något som också gällde för känd typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes, medan förekomsten av typ 1-diabetes var lägre.

Graviditeten är ett bra tillfälle att uppmuntra bättre livsstil och att informera invandrade kvinnor om riskerna med diabetes. Den ökade risken för diabetes hos första generationens invandrarkvinnor kräver förebyggande insatser. Det bör också uppmärksammas att även kvinnor med utlandsfödda föräldrar kan ha en ökad diabetesrisk under graviditeten.

Per Wändell, professor i allmänmedicin
Axel C Carlsson, docent i epidemiologi, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm; båda avdelningen för allmänmedicin och primärvård, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, Stockholm

Källa: Läkartidningen