Publicerat 23 maj 2022

Hypoglykemi är ett tillstånd med lågt blodsocker, och vissa av symtomen kallas ofta för "känning". Hypoglykemi kan orsaka agitation, tremor, yrsel, svettning, snabb puls och humörsvängningar. Du kan ha huvudvärk och koncentrationssvårigheter, eller bli illamående och kräks. Om hypoglykemi inte behandlas kan tillståndet vara mycket allvarligt.

Åldrandevågen gör att allt fler äldre bor på äldreboenden. Samtidigt ser vi en kraftig ökning av typ 2-diabetes bland äldre. Forskning visar att två av tio äldre mellan 65 och 99 år får diagnosen diabetes. Bland de äldre som har beslut om hemsjuksköterska är andelen ännu högre. Detta är en stor utmaning för sjukvården.
Välreglerade patienter med diabetes känner vanligtvis när deras blodsockernivå faller under 2-3 mmol/l, medan de som är mindre välreglerade kan ha symtom på en högre nivå. Om blodsockret faller under 2 mmol/l kan symtomen utvecklas till minskad medvetenhet, medvetslöshet, kramper och förlamning. Enligt NHI kan en patient i värsta fall gå direkt från fullt medvetande till insulinchock utan förvarning.

En av de stora utmaningarna för hälso- och sjukvården är den ökande förekomsten av diabetes bland äldre. Resultat från en studie bland hemmaboende äldre med beslut om hemsjuksköterska, visar att bland dem som använde insulin hade 37 procent minst en episod med en glukosnivå på 3,9 mmol/l eller lägre (hypoglykemi), och flera hade glukos. nivåer som var lägre än 2,7 mmol/l. Resultaten visar att det behövs bättre verktyg och rutiner för att följa upp denna patientgrupp. Källa: Sykepleien.no

Otillräcklig medicinering
Den vanligaste orsaken till att äldre utvecklar hypglykemi är otillräcklig dosering av blodsockersänkande läkemedel. Siffror från Receptregistret visar på en ökning av andelen nya användare med hela 25 procent de senaste fem åren. Bland hemmaboende äldre visar siffrorna att 50 procent fler insulinanvändare har registrerats i gruppen 65 år eller äldre från 2010 till 2020. Det är mycket viktigt att vårdpersonal förstår att symtomen på hypoglykemi kan vara mycket atypiska hos äldre. Känsla hos äldre kan ofta förväxlas med till exempel kognitiv funktionsnedsättning eller demens, och särskilt om symtomen uppstår samtidigt med andra tecken på åldrande, såsom nedsatt syn och hörsel samt problem med balansen. Det finns därför en stor fara att äldre kan utveckla både diabetes och efterföljande hypglykemi utan att upptäckas.

Behov av tät uppföljning
Äldre med diabetes behöver följas upp noga, både av sin husläkare och av specialisthälsan. Då den fysiska eller kognitiva hälsan sviker kommer det också att finnas behov av besök av en hemsköterska. Och i takt med att sjukvården tar över mer av ansvaret för behandling och reglering är det viktigt med bra rutiner och bra dokumentation. Resultat från en studie i Bergen visade att endast 18 procent av patienterna hade listat rutiner för blodsockermätningar i sina journaler, och endast 4 procent hade definierade mål för blodsockret på lång sikt. I värsta fall kan det innebära att hemmaboende äldre har stora svängningar i blodsockret som inte upptäcks eller hanteras.

Läs mer: Ladda ner hela artikeln från Sykepleien.

Resultaten från denna studie ökar kunskapen om diabetes bland äldre, och inte minst om risken för hypoglykemi hos hemmaboende. Detta ska bidra till bättre diabetesbehandling, bättre rutiner, bättre behandling och bättre dokumentation.

Källa: diabeteswellness.no