Publicerat 9 mars 2021

Cancer har tagit över rollen som vanligaste dödsorsaken bland diabetiker. Tidigare under en lång period tid var det hjärt- kärlsjukdomarna som tog flest liv. Detta enligt en stor brittisk undersökning som under 18 år följt utvecklingen med fler än 300 000 med diabetes.

Det är forskare från Imperial College i London som publicerat den nya kartläggningen i tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology.
För 18 år sedan, när studien inleddes, var den vanligaste dödsorsaken i Storbritannien hjärt- kärlsjukdomar och stroke bland diabetiker äldre än 18 år.
Överlag har diabetespatienter de senaste decennierna avsevärt bättre hälsa än. Risken att avlida har under perioden minskat med 32 procent för män och 31 procent för kvinnor.
Bakom de positiva siffrorna ligger att allt färre inte röker, att högt blodtryck och andra riskfaktorer som blodfettsrubbningar behandlas allt bättre.
Framstegen har varit stora, både inom diabetes- och cancerforskning. Men, enligt de brittiska forskarnas bedömning, större inom diabetesområdet.

Nästan halverad andel dödsfall
- Förbättringarna har till och med varit större när det gäller diabetes. Det har resulterat i att hjärt- kärlsjukdom nu står för 25 procent av dödsfallen jämfört med 45 procent för tjugo år sedan, säger Jonathan Pearson-Stutard, huvudförfattare till studien i ett pressmeddelande från universitetet Imperial College London.
Minskningen av död i hjärt- kärlsjukdom gäller inte enbart bland diabetespatienter utan inom hela befolkningen.
Andra iakttagelser från studien är att diabetiker jämfört med icke-diabetiker löper större risk att avlida på grund av olika demenssjukdomar, leversjukdom eller luftvägssjukdomar.

Fortsatt överdödlighet bland diabetiker
Fortfarande är dödstalen bland diabetiker högre än bland icke-diabetiker. Till exempel var 2018 leversjukdomar dubbelt så vanligt, sannolikt med övervikt som en bidragande orsak. Att cancer nu är den vanligaste dödsorsaken bland de med diabetes kan också det bero på övervikt eller fetma som är väsentligt vanligare bland de som har typ 2-diabetes.
Ett annat exempel är att luftvägssjukdomar som dödsorsak var 80 procent vanligare bland diabetiker än icke-diabetiker.

Samband cancer-hjärtkärlsjukdomar
De två vanligaste dödsorsakerna sedan många år, cancer och hjärt- kärlsjukdomar, har traditionellt setts som två helt åtskilda grupper av sjukdomar. Men, menar forskarna, det alltfler fakta talar för att störningar i ämnesomsättningen (exempelvis övervikt och diabetes) är en bidragande orsak till cancer och (vilket länge har varit känt). Så har till exempel diabetiker nästan en fördubblad risk att drabbas av cancer i lever eller bukspottkörtel.
Den brittiska forskargruppen delar in cancerformerna i två; diabetesassocierad och övriga. Lever och bukspottkörtel tillhör gruppen som har samband med ämnesomsättningen. Globalt säger beräkningar att fem till sju procent av all cancer kan ha samband med övervikt och typ 2-diabetes.

Mer forskning
Avslutningsvis konstaterar forskarna att det finns ett stort behov av mer forskning för att bättre förstå de bakomliggande orsakerna till den ökade cancerrisken i samband med diabetes och att behovet av att utveckla effektiva förebyggande åtgärder för att minimera cancerförekomst och dödsfall hos personer med diabetes är stort.

En begränsning med studien, påpekar forskarna, är att de i sitt material inte kunde skilja mellan typ 1- och typ 2-diabetes.

Länk till studien i tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology
Trends in predominant causes of death in individuals with and without diabetes in England from 2001 to 2018: an epidemiological analysis of linked primary care records

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki