Publicerat 25 november 2022

En studie som har publicerats i tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology förutspår en stor ökning av antalet fall av typ 1-diabetes under de kommande 20 åren. Studien lyfter även fram den stora ojämlikheten inom diabetesvården.

År 2021 var det omkring 8,4 miljoner människor världen över som hade typ 1-diabetes. Enligt forskarnas beräkningar kan antalet fall ha ökat till mellan 13 och 17,4 miljoner år 2040. Förra året avled 35 000 personer med typ 1-diabetes för att de inte fick rätt diagnos och behandling i tid. 

”Det är oacceptabelt att 35 000 människor dör för att de inte får en diagnos eller en inkorrekt diagnos. Även de stora skillnaden i förväntad livslängd bland personer med typ 1-diabetes består”, konstaterade en av forskarna när resultaten presenterades på kongressen European Association for the Study of Diabetes som hölls i Stockholm.

Ojämlika förutsättningar
En tioåring i ett låginkomstland som får typ 1-diabetes förväntas leva tretton ytterligare år i genomsnitt, medan en tioåring i ett höginkomstland kan förvänta sig att leva i 65 år efter insjuknandet. Enligt tidigare beräkningar som har gjorts i Sverige förkortar ett tidigt insjuknande före tio års ålder livslängden med ungefär 18 år bland kvinnor och 14 år bland män jämfört med diabetesfria kvinnor och män i Sverige.

Studien i The Lancet Diabetes & Endocrinology bygger på en beräkningsmodell som baserar sig på tillgängliga eller uppskattade data från 201 länder, uppgifter från fler än 500 experter och 400 publicerade vetenskapliga artiklar. Forskarna konstaterar samtidigt att det finns brister i många länders register. Typ 1-diabetes är en snabbt växande kronisk sjukdom som ofta drabbar unga människor. 

Tillgång till insulin och testmöjligheter
”Typ 1-diabetes innebär en stor mänsklig och ekonomisk börda för de som lever med sjukdomen. Vi identifierar nyckelåtgärder som kan förändra den nuvarande utvecklingen och situationen för människor runt om i världen”, skriver forskarna bakom studien. 

De viktigaste åtgärderna enligt forskarna är att en nyinsjuknad får en snabb diagnos, tillgång till insulin och möjligheter att testa blodsockret. Den största ökningen av antalet nya fall av typ 1-diabetes förväntas ske i låg- eller medelinkomstländer.

”Bördan av typ 1-diabetes är stor och förväntas att snabbt öka, särskilt i länder med begränsade resurser”, konstaterar forskarna.

Länk till studien.

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki